is toegevoegd aan je favorieten.

Het feest van het vijf en dertigjarig bestaan van de firma Corns. Immig en Zoon op Zaterdag 12 September 1908, in den salon Doele te Rotterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Schep vreugde in 't leven'' meer redelijke levenswijsheid en wijze levensredelijkheid en meer wijs, redelijk leven zit, dan in heel de philosophie van dien Schopenhauer en in heel de zeurig, ziekelijke romantiek van een groot deel onzer tegenwoordige litteratuur en in honderden van preeken, waarin alles wordt geleerd, behalve de waarheid, die opgesloten ligt in het woord van Lessing uit zijn Minna van Barnhelm: „Wat zou de Schepper liever zien dan een vroolijk schepsel".

■ a ■

Om ruim halfaclit was de familie 1MMIG per rijtuig aan „den Doele" aangekomen, en werd zij door de feestcommissie ontvangen, naar de vestiaire gebracht en van daar door de lange met loopers belegde gangen naar de feestzaal geleid.

Aan den ingang had zich een groot deel van het personeel met hunne vrouwen opgesteld, die door omhoog gehouden palmtakken een soort van eereberceau vormden, waaronder de jubilarissen langzaam naar het podium voortschreden, terwijl het orkest een feestmarsch deed hooren.

Die kleine optocht duurde slechts kort en was eenvoudig, maar toch vormde hij in den feestavond een moment van groote beteekenis, misschien was hij zelfs wel het hoofdmoment te noemen. In ieder geval, hij maakte indruk, weldadigen indruk. Hij deed iets gevoelen van harmonie, van samenstemming tusschen twee partijen, die van werkgever en die van werknemer, die zoovelen in onzen tijd, naar 't schijnt, met geweld niet-samenstemmend willen zien. Daar werd, dunkt ons, met een zacht-overweldigenden, spontancn drang gevoeld aan de eene zijde: „dat is ónze patroon", en aan de andere zijde: „dat is óns personeel", en dat wederzijdsch gevoelen was sympathie, dat wederzijdsch gevoelen was wederzijdsche welwillendheid, dat beantwoordde aan elkaar, dat stemde samen tot reine verheffende eenheid, zooals zuiver harmonieerende tonen samen welluidende accoorden vormen, die 't oor des menschen streelen.