is toegevoegd aan je favorieten.

Het feest van het vijf en dertigjarig bestaan van de firma Corns. Immig en Zoon op Zaterdag 12 September 1908, in den salon Doele te Rotterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„krachten is gevergd, misschien wel eens te veel, tengevolge „van onvoorziene tegenspoeden.

„Laat ik 't bij deze in 't openbaar erkennen, dat ik u „allen erkentelijk ben voor den goeden wil en de daadwerkelijke „hulp, die gij mij daarbij hebt betoond.

„Voor u allen een

Zij leven hoog!

Zij leven hoog!

Zij leven hoog!"

Deze toespraak werd met aandacht en blijkbare instemming aangehoord en door een levendig applaus gevolgd.

Na een korte pauze werd daarna door den chef van het filiaal te Amsterdam de op het feestprogramma aangekondigde „feestrede" uitgesproken, die ongeveer aldus luidde:

„Dames en Heeren!

„Schiller zegt in zijn bekend „Lied van de Klok" o. a. ook:

Zurn Werke, das wir ernst bereiten,

Geziemt sich wohl ein ernstes Wort.

„of zooals dat in 't Hollandsch vertaald is:

Bij 't ernstig werk, dat wij bereiden,

Betaamt gewis een ernstig woord.

„Ik weet niet of deze bekende regels de commissie in „het hoofd hebben gespeeld, maar dit is zeker, dat zij van „haar ontstaan af de overtuiging had, dat ook bij dit feest „een ernstig woord betaamde.

„Laat mij u nu echter dadelijk zeggen, dat de commissie „volstrekt niet meende, dat deze avond verder ook maar een „eenigszins ernstig karakter moet hebben. Volstrekt niet, en „indien er soms onder het hooggeachte publiek zijn, die in „dit opzicht dwalen, dan roept de commissie hun met allen „ernst toe: wees vanavond vooral niet ernstig! Dan drukt de „commissie hun op 't hart, de classieke woorden van den „grooten Shakespeare uit zijn beroemde comedie „De getemde „feeks":

„Viert feest en jubelt, voert de vreupd ten top „Weest uitgelaten dol — of hang je op!