is toegevoegd aan uw favorieten.

Het feest van het vijf en dertigjarig bestaan van de firma Corns. Immig en Zoon op Zaterdag 12 September 1908, in den salon Doele te Rotterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Rotterdammer van 15 September 1908:

Zaterdagavond werd in den Salon Doele een luisterrijk feest gevierd. Het gold het 35-jarig bestaan der kunstdrukkerij van de firma CORNs IMMIG & ZOON, maar bovenal het feit, dat hiermede samenviel, den 70s,en verjaardag van den oprichter dezer zaak, die door zijn ijver en volharding deze tot een bloei wist te brengen, dat zij thans zelfs op een ver buiten de grenzen beroemden naam bogen mag.

De zaal was hoogst smaakvol versierd. Toen de feestvierende patroons en familie bij hunne komst met een welkomstlied waren begroet, nam de tegenwoordige patroon, de heer C. IMMIG Jr., het woord, om allen welkom te heeten. Daarna richtte hij hartelijke woorden tot zijn vader, wiens 70st® verjaardag wel de hoofdoorzaak tot de viering van dit feest was en verder tot het personeel, een beroep doende op aller ijver en steun, tot verhooging van d(.: bloei der zaak.

Vervolgens hield de directeur van het filiaal der drukkerij te Amsterdam, een geestige feestrede, waarin hij alle gelegenheid vond de patroons voor hunne energie te huldigen en niet minder als voorbeeldige patroons, waaraan zeker te danken is, dat zulk een goede verstandhouding heerscht tusschen hen en het personeel.

Als geschenk bood hij een fraai bureau rninistre met stoel aan, welke dooiden heer CORNs. IMMIG Jr. met een hartelijk woord van dank werd aanvaard

Daarna nam de eigenlijke feestviering een aanvang, welke met een souper besloten werd.

Nieuwe Rotterdamsche Courant van 12 September 1908:

De firma CORNs. IMMIG & ZOON alhier viert haar 35-jarig bestaan en tevens den 70sten geboortedag van den stichter der werkplaatsen.

Zij heeft te dezer gelegenheid een gedenkboek uitgegeven, dat een beeld goeft der veelzijdigheid van haar bedrijf en bij afbeeldingen hare inrichtingen

beschrijft.

De Telegraaf van 15 September 1908:

EEN BOEKDRUKKERS-GEDENKBOEK.

De Koninklijke Boek- en Steendrukkerij, Boekbinderij en Lichtdrukinrichtingen van CORNs. IMMIG & ZOON te Rotterdam en Amsterdam, heefi den ïsten September 1.1. 35 jaar bestaan. Naar aanleiding daarvan en tevens ter herdenking van den 70sten verjaardag van den stichter der inrichting, verscheen een fraai gedenkboek, dat een beeld geeft van de veelzijdigheid van het bedrijf dezer bekende firma.

De samenstelling van het boek werd opgedragen aan den heer D. SMIT. bibliothecaris van het Leesmuseum te Amsterdam Na een woord ter inleiding volgt een beknopte geschiedenis van de uitvinding der boekdrukkunst en daarna de geschiedenis der firma, versierd met tal van illustraties, voornamelijk naar teekeningen.

Ten slotte volgen nog eenige proeven van werk, door de firma geleverd, een overtuigend bewijs, welk deugdelijk werk zij leveren kan.