is toegevoegd aan uw favorieten.

Technische wenken voor den boekdrukker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook arbeid, mijneheeren? Berekent eens den tijd, die er jaarlijks mede verloren gaat, en ge zult zeker van deze „goedheid tegenover het publiek" afstand doen.

Voor het opruimen van smoutwerk moet men minstens 25 pCt. van den zettijd rekenen; bij ingewikkelden arbeid aanzienlijk meer. Alleen bij plat zetsel mag men niet hooger komen dan 17 pCt., daar het distribueeren zooveel vlugger gaat.

Groote oplagen van enveloppes maken stereotypieplaten van het zetsel noodig, omdat de letters zoo schromelijk lijden door de lippen der enveloppen. Heeft men geen stereotypie-inrichting, zoo neme men krachtige letters en liefst nog de oudste soorten in de drukkerij; daaraan is minder verlies gepaard.

Hoe dikwijls ziet men niet bij verlovings-, trouwof rouwkaarten, welke in schrijfletter gezet zijn, dat de voorkomende breukcijfers uit een andere soort letters gezet staan, bijv.:

oyfi- fr« i>art \ ^ /i t/rcl.

In enkele gevallen behelpt men zich met boekletterbreukcijfers, hetgeen zeer leelijk staat te midden van de schrijfletters. Het best neemt men cursieve cijfers, doch hel allerbeste zou zijn, dat de lettergieterijen deze breukcijfers bij de schrijfschriften leverden.

Enveloppen.

Gebrek aan teekens bij Schrijfletters.