is toegevoegd aan je favorieten.

Technische wenken voor den boekdrukker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leg het plaatwerk tusschen twee vellen papier, na eerst de vetvlekken flink bedekt te hebben met magnesiumpoeder, dat men bij eiken apotheker verkrijgen kan.

Plaats daarna op deze vellen een plank of een stuk bordpapier met eenig gewicht er op en laat dit twee

maal 24 uur liggen.

Is de vetvlek er dan nog niet uit, zoo herhaalt men deze behandeling nog eens. In den regel is één a twee maal voldoende.

Autotypie-druk,

liet groote geheim van het toestellen van auto s is ... . niet toestellen.

Dit is in Amerika voor eiken drukker een waarheid zoo groot als een koe. Voor ons echter een leugen zoo "root als een ezel!

o

I)e waarde van een komma.

Een Pruisisch schoolopziener kwam aan het bureau van den burgemeester eener kleine stad, om hem te verzoeken hem op een schoolbezoek te vergezellen.

De burgemeester was is een kwade luim, en de schoolopziener hoorde hem mompelen:

»Waar komt die ezel nu al weer voor?«

De schoolopziener zei niets, maar wachtte zijn tijd af, en ging met den onwilligen burgemeester de ronde doen.

Óp de eerste school gaf hij te kennen, dat hij wilde zien hoe de interpunctie geleerd werd.

»Och, dat komt er niet op aan" bromde de burgemeester. »\Vij geven niet om komma s en zulke kleinigheden.«