is toegevoegd aan je favorieten.

De hut van oom Tom

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

George rende voort, en Oom Tom staarde hem na, tot dat eindelijk het laatste geluid der paardenhoeven weggestorven was. Maar op zijn borst scheen het warm te worden — daar namelijk, waar die jeugdige handen den kostbaren dollar hadden omgehangen. Oom Tom nam hem tusschen zijne vingers en drukte hem in vervoering aan zijn hart.

„Nu, Tom," zeide Haley, nadat hij op den wagen geklommen was, „je moet weten, dat ik ver met je wegreis, gelijk ik gewoonlijk met mijn negers doe, en ik zeg je, dat ik je goed behandelen zal, indien je je wel gedraagt, want ik ben nooit hard tegen mijn negers. Ik bereken altijd wat het beste voor hen is. Dus zie je, dat je verstandig doet als je bedaard blijft en geen streken begint, want ik ken al de kunsten der negers en ben er op bedacht. Als de negers zich rustig houden en niet trachten te ontvluchten, dan hebben zij het goed bij mij; doch zoo niet, dan is het huil eigen schuld en niet de mijne."

Oom Tom verzekerde Haley, dat hij volstrekt niet voornemens waste ontvluchten; maar de vermaning scheen inderdaad overbodig te zijn tegen een man met twee zulke zware boeien aan de "voeten. Maar Haley had de gewoonte aangenomen, door zulke kleine vermaningen de kennismaking met zijne slaven te beginnen, daar hij die zeer geschikt achtte om hen opgeruimd en vertrouwelijk te maken en alle onaangename tooneelen te voorkomen.

HOOFDSTUK IV.

EVANGELINE.

Mr. Haley en Oom Tom schommelden in hun wagen voort, terwijl elk hunner voor eenige oogenblikken in zijn eigene overdenkingen was verdiept; maar hoe verschillend en uiteenloopend zijn de gedachten van die beide aan elkanders zijde gezeten mannen, beiden met dezelfde leden en gelijke lichaamsdeelen, en met dezelfde voorwerpen voor hun oogen!

Mr. Haley, bij voorbeeld, dacht eerst aan Oom Toms lengte, breedte en hoogte, en berekende welk een som hij voor hem zou kunnen bedingen, indien hij hem welgevoed en in een goeden staat aan de markt bracht. Hij bedacht hoeveel hij aan dezen koop zou winnen; hij dacht aan den marktprijs van zekere mannen, vrouwen en kinderen, die hij daar hoopte te vinden en aan andere zaken, die tot zijn beroep in betrekking stonden.