is toegevoegd aan je favorieten.

De hut van oom Tom

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK VIII.

vervolg VAN het voorgaande.

„Tom. je behoeft de paarden niet in te spannen," zeide Eva. „Ik wil

heden niet uitgaan."

„En waarom niet, miss Eva?'

Ach, zulke dingen treffen mij te diep in het hart, Tom," antwoordde Eva. „Zij treffen mij diep in het hart," herhaalde zij op ernstigen toon. Ik wil niet uitgaan." En met deze woorden keerde zij zich van hem af en ging in huis.

Een paar dagen later kwam er een andere vrouw, in de plaats van de oude Prue, om de beschuiten te brengen. Miss Ophelia was toevallig m de

keuken. „ . OJ,

Och, Heer," riep Dinah uit, „wat is er van de oude Prue geworden.

„Prue zal hier niet meer komen," zeide de vrouw op een geheimzinnigen toon.

„En waarom niet?" vroeg Dinah. „Zij is toch niet dood?"

„Wij weten dat eigenlijk niet recht, Zij bevindt zich beneden in den kelder," antwoordde de vrouw, een zijdelingschen blik op miss Ophelia

werpende.

Nadat miss Ophelia de beschuiten had aangenomen, volgde Dinah de

vrouw naar de deur.

„Zeg mij nu toch," vroeg zij, „wat is dat met Prue?

De vrouw scheen begeerig, doch tevens aarzelend om te spreken, maar antwoordde ten laatste op een zachten, veel beteekenenden toon:

„Nu, hoor eens, je moet het aan niemand vertellen. Prue was weder dronken,' en toen heeft men haar in den kelder geworpen, en haar daar een geheelen dag alleen gelaten, en nu is zij dood.

Dinah sloeg de handen ineen, en toen zij zich omkeerde, zag zij dicht naast zich de tengere gestalte van Evangeline, uit wier oogen de vreselijkste ontzetting sprak, en uit wier lippen en wangen alle bloed scheen

ontvloden te zijn.

God help ons! miss Eva wordt ziek!" riep zij uit. „Hoe konden wij toch'ook zoo onvoorzichtig wezen om in haar tegenwoordigheid over zulke akelige dingen te spreken? Haar papa zal waarlijk gek worden."

„Neen, Dinah, ik word niet ziek," zeide het meisje met een vaste stem. En waarom zou ik niet mogen hooren wat je zegt? Het is voor inij zoo zwaar niet om het te hooren, als voor de arme Prue om het te lijden."