is toegevoegd aan je favorieten.

De hut van oom Tom

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij zekere gelegenheid vond miss Ophelia dat Topsy haar beste Indische krippen shawl als tulband om het hoofd had gewonden en in haar beste pantoffels deftig voor den spiegel op en neder gaande; want miss Ophelia had, door een bij haar ongewone zorgeloosheid, voor de eerste maal van haar leven den sleutel in de kleerkast laten steken.

„Topsy!" riep zij buiten zich zelve van ongeduld uit, „wie heeft je bevolen dit te doen?"

„Weet niet, missis. Ik geloof dat het komt, omdat ik zoo ondeugend ben!"

„Ik weet waarlijk niet wat ik met je beginnen zal, Topsy!"

„U moet mij slaag geven, missis; mijn vorige missis sloeg mij altijd. Ik ben niet gewoon te werken, zonder dat ik slaag krijg."

„Neen, Topsy, ik begeer en behoef je niet te slaan. Je kunt alles zeer goed doen, indien je het wilt; waarom doe je het dan niet, zooals het behoort ?"

„Ach, missis, ik was gewoon slaag te krijgen, en ik geloof, dat dit goed voor mij was.''

Miss Ophelia nam de proef met dit haar gegeven voorschrift, en Topsy maakte een geweldige opschudding; zij schreeuwde, kreunde en bad; maar toen zij zich een half uur later nabij het balkon in de zon blakerde en door een geheelen hoop van jong volk omringd was, dreef zij openlijk en op een verachtelijke wijze den spot met de geheele strafoefening.

„Hm! missis Feely slaan! Haar slagen zouden zelfs geen sprinkhaan dooden. Dan moest je eens zien, hoe mijn oude masser iemand deed krimpen; hij wist hoe hij doen moest."

Topsy verhief zich altijd op haar ondeugden en buitensporigheden, die zij ongetwijfeld als een groote onderscheiding boven anderen beschouwde.

„Zeg eens, negers," vroeg zij aan eenige van haar toehoorders, „weet je wel, dat je allen zondaren bent? De blanke menschen zijn ook zondaren, zegt miss Feely; maar mij dunkt, dat de negers de grootste van alle zijn; doch kijk, geen een van je allen is dit zooals ik. Ik ben zoo vreeselijk goddeloos, dat niemand iets met mij kan aanvangen. Mijn oude missis moest zeker meer dan den halven dag tegen mij schelden en razen. Ik geloof, dat ik het ondeugendste schepsel in de wereld ben." En dan maakte Topsy een luchtsprong, en toonde langs allerlei wegen, dat zij zicli op deze heerlijke on dei-scheiding niet weinig verhoovaardigde.

Miss Ophelia hield zich des Zondags met allen mogelijken ernst bezig om Topsy den catechismus te leeren. Het meisje had een bijzonderen aanleg om woorden van buiten te leeren en zeide haar lessen op met een vlugheid, waardoor haar onderwijzeres zich niet weinig voelde aangemoedigd.