is toegevoegd aan je favorieten.

De hut van oom Tom

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vergissing bleef volharden; en St. Clare schepte, niettegenstaande al zijn beloften om zich goed te houden, een ondeugend vermaak in die fouten, waarom hij Topsy bij zich riep om ze in tegenwoordigheid tot zijn genoegen nog weder eens zóó op te zeggen, ofschoon miss Ophelia zich daartegen met alle kracht verzette.

„Hoe kan je verwachten, dat ik iets van het kind zal maken, indien je zoo voortgaat, Augustin?" zuchtte zij dan bij zoodanige gelegenheden.

„Ja, 't was slecht van mij gehandeld, ik zal het niet weer doen; maar waarlijk, ik hoor het kleine schepsel zoo gaarne met die leelijke woorden omhaspelen.

„Maar je stijft haar op die wijze in het kwade, Augustin!"

„Nu, wat kan het schelen? Het eene woord is voor haar toch even goed en kwaad als het andere."

„Je verlangdet van mij, dat ik haar het rechte pad zou leeren kennen, en je behoordet dus te bedenken, dat zij een redelijk schepsel is, en tevens welk een invloed je op haar hebt."

„Och, helaas ja, dat behoorde ik te doen; maar 't gaat mij evenals Topsy zegt: „Ik ben zoo ondeugend."

Gedurende een paar jaar ging Topsy's opleiding op bijna dezelfde wijze voort. Miss Ophelia sloofde zich dag in dag uit met haar af en beschouwde haar als een geregeld terugkeerende plaag, aan welks kwellingen zij mettertijd zoo gewoon werd, als sommige menschen aan hoofd- en aangezichtspijn.

St. Clare vond in het kind hetzelfde vermaak, dat een man heeft aan een praatzieken papegaai of een jachthond. Topsy zocht altijd bescherming achter zijn stoel, wanneer zij zich door haar goddelooze guitenstreken de ongenade van miss Ophelia op den hals had gehaald, en het gelukte St. Clare steeds om haar op de een of andere wijze verschooning en rust te verschaffen. Menige stuiver ontving zij van hem tot zakgeld, die zij dan aan noten en kandij besteedde, welke snoeperijen zij met zorgelooze edelmoedigheid onder al de overige kinderen van het huis ronddeelde, want wij moeten om de waarheid hulde te doen, zeggen, dat Topsy goedhartig en mild van aard en alleen dan nijdig was, wanneer zelfverdediging haar daartoe noodzaakte.