is toegevoegd aan je favorieten.

Lambert Hadewart

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De„ volgenden morgen heerschte een opgewekt leven en bedrijvighr;l „m de haven van Bergen; de beide Lubecksche vaarlui™ begonnen hun lading te lossen. Men behoefde niet te vr«zen dat men den heelen voorraad in de pakhuizen onder zou mo "nSn want aan het strand stonden al kooplieden van aller « tontord te wachten. Ylaamsche en Engelse!» handelaars me hun bedienden monsterden de uitgeladen waren en zochten uit wat hun voÜr hun handel geschikt voorkwam. Ook Noorsche en boeren, benevens burgers uit de binnenstad ontbraken niet ondei de kooplustigen, en bij hen ging voor alles de ruilhandel. Rendie vellen, hertevellen, lemmingen en vischotters, visch en mosselen, sneeuw- en auerhoenders, eiderdons — dat alles was e mkldel der Noren. De waagmeester stond ook aan het strand met twee weegschalen, de groote waarop de waren, en de kleine waarop het zilver, gemunt of in staven werd gewogen. En voor hij z«n wer be-on legde hij voor de verzamelde kooplieden en koopers met hand op het crucifix den eed af, dat zijn werktuigen goed en onveivalscht waren, de tongen fijn en zuiver en alles geprobeerd door den

koninesvoogd. Toen kon het werk beginnen.

Spoedig konden de nieuw aangekomenen het hunne ei oe ïjc gen em den wensch van den voogd van koning Haakon, betreffende de verkiezing van een nieuwen ouderling te vervullen, wan becLche Hanze moest er zelf ook heel veel er weer orde heerschte in de factorij. De keus viel p '

Pen familielid van Johann Wittenborg en de nieuwe ouderling wert door het gebruik verplicht een jaar lang in Bergen te wonen en tijdens dat verblijf niet aan vrijen te denken. Want de Duitsche kooplieden ontbeerden geheel en al den familieknng.

Koopen, verkoopen en inruilen vordert IJU V°°raCht^J" fen duld. Lambert Hadewart arbeidde zoo goed hij kon m d j

profijte van het handelshuis, welks kind hij was. Want hij had zie zelf beloofd, om ter wille van zijn overleden vader, ™^at^nr wensch en wil hij getrouwelijk wilde nakomen zoo g J kon Hartwig's plaats in te nemen. Maar noch de vader en noch minder broer Hartwig later, hadden hem wülen bnaden vaa tuurde Lambert naar de rustig kabbelende, ook dikwijls woest ko kende Noordzee, en dan was 't hem alsof ze hem weer tot zich P, om zich weer toe te vertrouwen aan haar breeden stevigen rug. ^ zomer naderde hoe langer hoe meer, van dag tot g