is toegevoegd aan je favorieten.

Intramoleculaire atoomverschuiving bij Azoxybenzolen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r

groot oppervlak verdeeld, langen tijd in de lucht hangt. Als men nu aanneemt, dat er naar verhouding half zoo veel o-oxyazobenzol als azoxybenzol verstuift of verdampt (in het begin toch was er nog in het geheel geen o-oxyazobenzol), dan is bij deze proef niet ontstaan 3 Gram op 30 Gr. azoxybenzol, doch 3 Gr. op 24 Gram, dus 12*/3 °/0-') Onder de meest gunstige omstandigheden, dus bij zeer intens zonlicht, en bij eene zeer dunne laag azoxybenzol, verloopt de omzetting waarschijnlijk quantitatief;2) het proces toch is niet omkeerbaar. Dit laatste werd afzonderlijk onderzocht, door 0,5 Gram o-oxyazobenzol, op de gewone wijze op filtreerpapier gesuspendeerd, op 21.4. '02 bloot te stellen aan den invloed van direct zonlicht. Na 5 weken werd het papier met aether geëxtraheerd, de aether afgedestilleerd, en het residu uit verd. alcohol omgekristalliseerd. Smeltpunt 82°,5, zoodat er geen azoxybenzol gevormd was.

Uit het bovenstaande is reeds gebleken, dat diffuus zonlicht op azoxybenzol weinig invloed heeft. Hetzelfde schijnt te gelden voor AuER'sch gloeilicht. 1 Gr. azoxybenzol, op de gewone wijze op filtreerpapier gesuspendeerd, werd een maand lang, eiken dag, gedurende 6 uren, blootgesteld aan de

') Twee vellen filtreerpapier, die °P 22-4- '°2 9,8 Gr. azoxybenzol bevatten, en toen aan het zonlicht werden blootgesteld, bleken op 2.6. '02 slechts 8,5 Gr. gesuspendeerde stof te bevatten (bepaald door directe weging van papier + stof). Neemt men in aanmerking, dat o-oxyazobenzol bij loo° vrij gemakkelijk, azoxybenzol zeer weinig met stoom vluchtig is, dan is het niet onmogelijk, dat het geconstateerde verlies van 1,3 Gram bijna geheel voor rekening van het o-oxyazobenzol komt.

-) Bij eene tweede belichtingsproef van 30 Gr. azoxybenzol, verdeeld over 6 vellen filtreerpapier, werd 6 Gr. zuiver ortho-oxyazobenzol verkregen. Opbrengst hier dus meer dan 20 pCt., daar er weer verdamping had plaats gevonden.