is toegevoegd aan je favorieten.

Intramoleculaire atoomverschuiving bij Azoxybenzolen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inwerking van direct zonlicht blootgesteld. Te dien einde werd de benzoloplossing dezer stof zoo gelijkmatig mogelijk verdeeld over vijf vellen filtreerpapier en deze na verdamping van het benzol tegen de ramen bevestigd aan de zuidzijde. Op i Dec. 1901 werden de in kleine stukken gesneden vellen in een groot extractieapparaat met benzol geëxtraheerd en de aldus verkregen benzoloplossing met verdunden natronloog herhaaldelijk geschud. Bij zuurmaking met HC1 ontstond slechts eene zwakke troebeling van phenolen, zoodat met deze proefnemingen moest gewacht worden, totdat er feller licht was. De omzetting van m.m.dinitroazoxybenzol door het zonlicht schijnt dus veel langzamer te gaan dan die van azoxybenzol. 1 Gr. der stof, op dezelfde wijze als azoxybenzol, blootgesteld aan de werking van AuER'sch licht, vertoonde dan ook evenmin eenige omzetting.

Op 3 Maart 1902 werd op de reeds beschreven wijze 30 Gr. m.m.dinitroazoxybenzol uitgehangen, gesuspendeerd op tien vellen filtreerpapier. Op 9 Juni 1902 werd deze hoeveelheid in een groot extractieapparaat met een mengsel van gelijke deelen benzol en alcohol uitgetrokken. Op de gewone wijze verder werkende, bleek mij, dat er slechts sporen van phenolachtige stoffen waren gevormd.

C. m.m.Dichloorazoxybenzol.

Op 25.2.'02 werd 23 Gr. m.m.dichloorazozybenzol, verdeeld over acht vellen filtreerpapier, blootgesteld aan de werking van direct zonlicht. Op 24.3.'02 hadden zich, zooals uit een proefje bleek, nog maar sporen phenolachtige lichamen gevormd. Op 3-6.'02 werden de vellen in een