is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdrage tot de kennis van Melia Azedarach L.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

posita, Benth., M. florida, Salisb. Prod., M. guinenm, G. Don, M. japonica, G. Don, M. orientalis, AI. Roem, M. satubucina, Bi.ume, M. semperrirens, Sweet.

Aan de groote verspreiding en liet gebruik als sierplant heeft deze plant zeker haar grooten rijkdom aan namen te danken. Zoo worden door Dïmock j) Fook, 2) Filet, ;i) Düjardin-Beaümetz, ') v. d. Burg, 5) Bisschop Greveling, i!) en Vorderman 7) de volgende inlandsche namen opgegeven. Kakera kikera (M), Mie ad i (S), Miendri (M), Mindi (S), Tjnhra tjikra (Bat), welke namen tevens gegeven worden van Melia arguta D.C., M. sambucina BI. en M. tomentosa Roxb., Mahanimba, Himadmma, Bakayan (Hind.), Bakdna-nhnb, Vilayatinimb, Membha (Mad.), Mimbo, Malaioetnbu, Malai-veppam (Mal.), Drek, Bettadaberina, (Can.), Konda-vepa, Turakavepa, Ghora-nim, (Beng).

') Pharmacographia Indica. A. History of the principal Drugs of vcgetablc origin. bv wlluam Dymock, o. J. II. Warden and David Hooper, part. II. 1890.

2) Natuur-, Geneeskundig Etymologisch Woordenboek.

") Plantkundig Woordenboek voor Ned. Indië.

4) Dujardin-Beaumetz et Égasse. Les Plantes medicinale». Paris, 1889.

5) De Geneesheer in Ked. Indië, Batavia, Ernst en Co., 18S5.

°) Planten van Nederlandsch Indië, bruikbaar voor Handel,

Nijverheid en Geneeskunde, 1883.

') Inlandsche namen van eenige Madoereesche planten en simplicia, 237, 1899.