is toegevoegd aan je favorieten.

Logica in boekdruk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden, dat die lettergieter, als hij inderdaad van huis uit kyk op het boek heeft, voor moderne kunst materiaal kan verschaffen. Hij moet daarvoor zijn en blijven een practisch man. Dat zijn de gieterijleiders in de Vereenigde Staten bij uitstek, maar daarbij zijn zij gemeenlijk begaafd met dien frisschen k^k op het boek, die hier in Europa schaarsch te vinden is, zoo hij er al te vinden is.

In Noord-Amerika verloor de Morris-richting haar mediaevistisch karakter en werd omgevormd tot een gebruikskunst, waar het streng logische, eenvoudige en sobere hoogtij viert.

Die moderne amerikaansche richting, zooals die gepropageerd wordt door het jonge vaktijdschrift The printing art is technisch zoo volkomen als maar te denken valt. Zonder uitnemende werktuigen en ingrediënten kan geen waarlijk superieure kunst gegeven worden. Eerst als de doode materie beheerscht wordt en technische bezwaren uit den weg geruimd zyn, kan in en door het boek getoond worden, wat de kunst vermag. Gebruik daarom vrijelyk al die hulpmiddelen, die de huidige exacte wetenschappen den drukker ten dienste stellen, het boek kan er slechts bij winnen, maar — laten zij immer middel, nooit doel zijn. Laten zy immer middel zijn om beter tot uitdrukking te brengen het ethische begrip der boekornementatie, het begrip der vlakversiering en dat steeds ondergeschikt doen blijven aan de bedoeling van het boek als gebruiksvoorwerp, als leesobject. Het boek onder welke gedaante het tot ons komt moet wezen de drager van de menschelyke gedachte; de boekversierder mag nimmer vergeten, dat zijn arbeid siechts ten doel heeft den inhoud beter te doen spreken.

De boekversierder, de ornementalist dus ondergeschikt aan den drukker. Anders is de verhouding tegenover den boekillustrator. Wat het boek vertelt in het woord, laat de boekprent in het beeld zien. Drukker en teekenaar gaan dus naast elkander en vandaar dat de logica voorschrijft geen prentjes