is toegevoegd aan uw favorieten.

Jacobus Koelman

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gaande iets te vinden, waardoor ons tevens de hoop werd afgesneden de namen zijner ouders te weten te komen, daar li ij in geen zijner talrijke werken overéénig familielid spreekt')

lloe gaarne wij iets meer hadden geweten van zijne eerste levensjaren, van den huiselijken kring, waarin hij opgroeide, van de opvoeding, ilie hij genoot, -- één ding zegt reeds veel, ld. dat de jeugdige Koelman, ingeschreven onder liet rectoraat van IIoounbeek,-) zijne wijsgeerige en godgeleerde studiën aanving en voltooide aan die academie niet de bekende geleerden: Voetius. hssENiusen Hoornbeek. Hier zou en hier heeft de jonge man voor zijn leven een stempel ontvangen. Kon liet anders? En mocht Voetius hem tien zijner beste leerlingen noemen, — de leerling kongeen woorden genoeg vinden om den lof te bezingen van dien grooten protestantsehen Scolasticus. Was hij later in moeilijkheden dan reisde hij naar Utrecht3), moest hij de kerkleer verdedigen dan citeerde hij \ oetius, wilde hij aan zijn betoog kracht bijzetten, dan verwees hij zijne lezers naardien leeraar. Zijn schrijven doet dikwijls denken aan liet bekende «jurare in verba magistri».

Dat de jeugdige student aan de Academie zich den tijd ten nutte heeft gemaakt, blijkt op velerlei manier. Ilij studeerde èn philosophie en theologie. Wel deed uien dat in die dagen meer. maar niet altijd werd de titel « |>liil<>sophiae doctor» behaald. Hit was bij Koeeman anders. Na 5 jaar beëindigde hij zijne wijsgeerige studie. Ilij vermeldt die voltooiing niet alleen in de voorrede van een zijner vertaalde werken maar ook in het « Album promotorum » te Utrecht vonden vvedit: « Itectore Isbkando de Uiemekbkoek,

') Koelman maakt alleen melding van zijne vrouw.

2) Album Academiae Ultrajectinae.

3) Historisch Verhael der Proceduuren tegen J. Koelman door Theophilüs Parresius blz. 521.

i) //Ettelijke Gronden etc. van Mr. Hugo Dinning.