is toegevoegd aan je favorieten.

Jacobus Koelman

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook meer invloed te krijgen op -Ie keuze van Ouderlingen en Diakenen, zich in het vervolg door drie afgevaardigden te doen vertegenwoordigen bij de verkiezing van leden voor den Kerkeraad Hij beriep zich tot dien einde op een besluit, «enoinen op de Synode van 1 holen van hetjaai 10*iS, wa«iïin bepaald zou zijn, dat in plaats van twee, drie van Overheidswege gedeputeerd konden worden bij eventueele benoeming van Kerkeraadsleden. ')

Maar hierin vergiste men zich op het Stadhuis Immers, artikel drie van het öde Hoofdstuk bepaalde, dat er in het vervolg 3 Magistraatspersonen tegenwoordig konden zijn bij de beroeping van een predikant, maar volstrekt niet bij de verkiezing van Ouderlingen en Diakenen. I liei op gewezen zijnde, meenden de heeren toch hiermede te kunnen doorgaan.

Nii richtte de verongelijkte Kerkeraad zich tot de Classis met de bede, dat zij de zaak zou ter hand nemen en de Kerk bij hare privilegiën (rechten) beschermen. Dit geschiedde. De Classis handhaafde den Kerkeraad en wees de Overheid op hare dwaling in dezen. Zoo dreef dus deze wolk voorbij.

Of' de lucht niet meer betrekken zou? Daarvan spreken ons de notulen dier jaren, liet liep zelfs zoover, dat men de persoonlijke vrijheid van Koelman aanrandde, liet volgende zal ons dit leeren, en tevens doen zien, tot welk eene schade van het geestelijk leven der Gemeente die politieke inmenging in kerkelijke zaken leidde.

Een iler ambtsbroeders van Koelman Ds. Bardenis werd naar Vollenhoven beroepen, maar mocht naar de gewoonte dier dagen Sluis niet verlaten, voordat zijn plaats weer vervuld was. Gewoonlijk leverde dit geen bezwaar op, daar het beroepingswerk meestal wel vlotte, nu zou hetandeis worden. Toen namelijk eene Commissie uit den Kerkeraad

') Notulen van Jen Kerkeraad, Maart en December 10(34.