is toegevoegd aan uw favorieten.

Jacobus Koelman

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was aanbevolen en men liever geen tweeden Koelman binnenhaalde. Hoe dit zij, het antwoord van den Kerkeraad luidde, dat men te allen tijde genegen was, tot een beroep te komen.

Dit antwoord beviel evenwel niet, zoodat drie dagen later grillier Caan weer binnen stond en zeide, dat de Overheid geen contentement nam met het vorige antwoord. Er werd toen goed gevonden deze twee dingen te antwoorden: « 1". dat men geen reden kon vinden om Witzius te passeeren. '2". dat men eerst de finale resolutie van 11° M° in zake het beroepingswerk wilde afwachten b.1)

Dat dit in het geheel niet in goede aarde viel, laat zich begrijpen. Het duurde dan ook al niet lang, of er kwam een schrijven van l)s. Potten van Middelburg, scriba van de Classis, waarin de leeraars van Sluis ter vergadering opgeroepen werden, en dat wegens klachten van burgemeester Sluijmer, uit naam des Magistraats ingebracht, overmits de Kerkeraad niet tot het beroep voortging. Nauwelijks verliepen echter eenige dagen, of daar verscheen Caan weer in den Kerkeraad met het verzoek van heeren Overheden, om nu een brief aan Ds. Witzius mêe te geven, daar een schip gereed lag te vertrekken, en hem daarin te verzoeken binnen den tijd van 2 of 3 weken zijne gaven te laten hooren hier of te Middelburg 2).

Maar in dezelfde vergadering deed Koelman verslag van zijne bevinding op de Classis en deelde tot groote droefheid der vergadering mede, dat aldaar besloten was, «1°. de linale resolutie van II" M° af te wachten, en 2". dat Ds. Witzius verzocht zou worden binnen een van de kerken, hoorende onder de i Classes zijne gaven te laten hooren.» Kn dat hij, zoo hij dit niet wilde doen, geacht zou worden niet in aanmerking te willen komen. Maar, hoe kon de Classis

1) Notulen van den Kerkeraad 19 April Kit 15.

2) Notulen van den Kerkeraad lu Mei 1(565.