is toegevoegd aan je favorieten.

Jacobus Koelman

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dit gehoord hadden, van meening waren, dat Koelman verdragen moest worden en de zaak der vervolging een einde moest nemen

Maar neen, zoo dachten niet allen er over. Eenigen verzetten zich hiertegen, en stelden voor, liet gewicht der zaak accentueerende, nog een nader onderzoek in loco in te stellen, en, daar het toch eene synodale zaak was, den Coetns er mede in kennis te stellen.1') Dit gebeurde. Opnieuw verschenen op 25 April l(j73 de gedeputeerden der Classis te Sluis, onder leiding van den praeses, Ds Heyling. Het eerste wat zij beproefden, was, de Ouderlingen tot andere gedachten te brengen, hetgeen evenwel niet gehikte, daar dezen beter onderlegd waren dan zij zich hadden voorgesteld. Daarna werd voorgesteld, opdat men in hetere verhouding tot den Magistraat zou komen, om de straf van burgemeester Sluymer te verminderen, en te eischen, dat hij, in plaats van voor den vollen Kerkeraad, enkel voor de Heeren Gedeputeerden en Predikanten zou verschijnen. Dit werd echter met algemeene stemmen van de hand gewezen, daar men meende, dat op die wijze de rust te duur gekocht werd. Vervolgens gingen de Heeren Gedeputeerden een omgang langs de huizen doen, teneinde sommigen tot andere gedachten te brengen en den toestand der Gemeente eens op te nemen. 3) Hierbij gingen ze evenwel partijdig te werk, en teekenden allerlei klachten van malcontenten op, die ze later in de Vergadering der Classis brachten. Ja, het ging zoover, dat enkele Gemeenteleden een stuk opstelden, waarin zij hun spijt uitdrukten over Ds. Koei.man's handelwijze. Gelukkig kwam dit uit, en vereenigden zich 77 onbesproken mannen, die eene Contra-remonstrantie opstelden, daarin eerst de onwaarheid van het eerste request aantoonden, om er vervol-

') //Verh. van de Proced.//, bladz 40.

2) Idem blz. 47; Notulen van den Kerkeraad, 25 April 1673.

3) Verh. van de Proced., blz 55.