is toegevoegd aan je favorieten.

Jacobus Koelman

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

[)e predikant houdt zich in en antwoordt kalm: «Zwijg, gij hebt hier niet te zeggen.» Dat die ongehoorde stoutigheid ontsteltenis veroorzaakte liet zich denken. Terstond na den dienst belegde men eene Kerkeraads vergadering. Kune werd gecensureerd en van liet H. Avondmaal geweerd, totdat liij openlijk berouw zou hebben getoond, terwijl in dezelfde vergadering een brief werd geschreven aan de Classis, waarin de toedracht der zaak nauwkeurig en naar waarheid werd beschreven. Ja, de Jielde tot den getrouwen en beminden leeraar dreef ;>2 manslidmaten er toe, om ook gelijktijdig een schrijven aan de Classis te richten, waarin het ongepaste van Kuxrc's handelwijze in warme bewoordingen werd uitééngezet. ')

Eindelijk was dan de 1 i Sept. 1673 aangebroken, de dag waarop de Classis van Walcheren bijéénkwam en de beslissing in deze zou vallen. Dat de pro's en contra's ernstig gewogen werden, was niet meer dan natuurlijk; dat in menig hart, hoe lief men ook Koklman had, een tweestrijd gevonden werd, is te begrijpen, immers, op eigen hand af te wijken van synodale besluiten ging niet, maar evenmin kon men er toch eigenlijk toe komen om zulk een geliefden (mi geachten leeraar om een vergrijp van dien aard te suspendeeren. En zoo was dan het eind-besluit, dat men Koklman, lettende op de rust, stichting en vrede der Kerk te Sluis zou dragen, maar niet, dan nadat men hem had aangezegd, dat hij kwalijk gehandeld had, zonder al vorens den E. Kerkeraad van Sluis en de E. Classis daarover geadviseert te hebben, en ook niet, dan op conditie, dat zij zich zou houden aan de belofte, door hem zelf afgelegd in zijn schrijven van 1 Aug. 1073.2) Tevens oordeelde men, dat hij zich woordelijk zou moeten houden aan de «Interrogatoria», uitgedrukt in liet Formulier van den Doop.;i)

*') Verli. van de Proced., blz. 102.

'l) Idem, blz. 10;{. Acta van de Classis van Walcheren, li Sept.

Idem, blz. lOi.

4