is toegevoegd aan uw favorieten.

Jacobus Koelman

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men gemeenschappelijk afgevaardigden naar de II". M". zou zenden. Dit laatste geschiedde inderdaad, nadat de Gemeente van Sluis op zich genomen had alle kosten te dragen, terwijl de MI. predikanten van dek Waayen en Versteeg van de zijde der Classis werden aangewezen om met de broeders van Sluis te beproeven de H'. M°. zoover te brengen, <lat zij Koelman zouden dragen.

Ofschoon de behartiging der belangen van den «geachten» leeraar nu in zoo goede handen was, verkeerde men te Sluis toch nog in vrees, dat de H°. M°. eene «schadelijke resolutie» zouden nemen, zoodat men besloot den Gedeputeerden een tweetal brieven na te zenden, ten einde daarvan gebruik te maken, indien het dienstig scheen. De eene was een schrijven van regeerende en gewezen Ouderlingen en Diakenen, terwijl de tweede de welsprekende tolk zou zijn van 69 onbesproken manslidmaten.')

Dat dit alles aan het waakzame oog der Overheid te Sluis niet ontging, ligt voor «Ie hand. De heer Sluymer maakte zich. toen hij van al die besluiten en missies hoorde, ten zeerste ongerust, dat het in den Haag wel eens anders kon atloopen dan hij wensehte, en liet daarom niet 11a zoo spoedig mogelijk een brief aan de II". M°. te zenden met het verzoek, dat de 1111. 1111 kortaf' de Classis zouden noodzaken binnen li dagen een « omstandig schriftelijk bericht te zenden» in dezen, met bijvoeging van hare consideratien, en voorloopig Koelman te gelasten zich te reguleeren in den publieken eeredienst naar de Formulieren en verder op de Feestdagen te preek en op zijn beurt, de feeststof behandelende.2) Dit gelukte. De resolutie van 13 Februari, hierover handelende, bereikte spoedig de Classis, waarop zij in dien geest aan Koelman schreef. Ducli ook nü vond de liefde der Gemeente

') Verh. van de Proeed., blz. 1*20. -) Idem, blz. 134.