is toegevoegd aan je favorieten.

Jacobus Koelman

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een middel um uit deze impasse te komen, door n.1. te bepalen, dat Koelman alleen de morgenbeurt zou vervullen, en Ds. Maanhoudt, Fransch-Duitsch predikant, de doopsbediening zou op zich nemen.

Toch was Sluymer nog niet gerust, zoodat hij besloot, ook al was het midden in den winter en al moest de reis naar Scheveningen in «Seysse-bom» gemaakt worden, zeil' naar den Haag te gaan, ten einde zijn doel te bereiken en door zijne tegenwoordigheid den indruk der afgevaardigden te neutraliseeren. En helaas, hierin slaagde hij maar al te goed. Vooral had hij veel invloed op den Heer Pompe, zooals blijkt uit de eerstvolgende resolutie der Algemeene Staten.

Voordat wij tot den inhoud daarvan overgaan, moeten wij eerst de aandacht vestigen op twee brieven der Classis, geadresseerd aan den Kerkeraad te Sluis en aan Koelman. Gehoor gevende aan de resolutie van 43 Febr. schreef de Classis deze twee epistels.1) Koelman werd in één daarvan uitgenoodigd persoonlijk in haar midden te komen op ü Maart a. s., ten einde de zaak nog eens te bespreken, in hoop op beter resultaat; (jammer, dat die reis niet kon doorgaan vanwege het ongunstige weer) terwijl in den brief aan den Kerkeraad er nog eens op aangedrongen werd om Koei.man te bewegen tot conformiteit aan de bestaande kerkorde, ook al wist men in Middelburg heel goed, dat dit een ijdel pogen was. Of had hij in zijn brief van 20 Febr. aan de Classis niet nadrukkelijk, als in Gods tegenwoordigheid verklaard, niet anders te kunnen handelen, stellig verwachtende, dat niemand der 1111. zijn doen en laten zou toeschrijven aan lagere drijfveeren als eerzucht, eigenzinnigheid of liefdeloosheid jegens de Gemeente. Zooals verwacht werd liep het dan ook

') Acta Classis van Walcheren, 1 Maart 1074; Verh van de Proeed.,blz. 137—143.