is toegevoegd aan je favorieten.

Jacobus Koelman

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

twee preeken bevattende over het Formulier-bidden, terwijl de exemplaren, die in omloop waren opgehaald zouden worden; secundo, dat Ds. Koki.man op het territoir van de Ed.-Mogenden niet meer zou mogen preeken, noch deelnemen aan publieke of private samenkomsten; tertio, dat genoemde predikant geen sessie meer mocht nemen in eenige Classis van Zeeland Afschrift van dit alles werd gezonden aan alle Classes van Zeeland, aan de Kerkeraden van Sluis en Middelburg, en bovendien nog aan de Heeren II '. M".

Hoe Koei.man hiervan schrikte, kunnen wij ons voorstellen. De man, die in 't geheel geen vervolging meer duchtte, vermoedde zeker niet, dat er zulk een wortel van bitterheid school bij de Heeren Ed.-Mogenden, wier aangezichten hem alle onbekend waren. Nooit was hij met hen in aanraking geweest, en nu dit! Hij las de Resolutie en ontleedde ze. Ach, hoe pijnlijk deed zij hem aan. De krankheid zat toch overal. Niet alleen zooveel bitterheid en nijd bij den Magistraat van Sluis en de 11". M", ook bij de Ed.-Mogenden. Zou men ook dit dulden, en zijne stem tegen deze rechtskrenking zijn als die eens roependen in de woestijn.' Is het niet, vraagt hij, alsof de Ed.-Mogenden eene hoogere Kerkelijke rechtbank vormen dan de Classis; konden die Heeren nu ook al beschikken over den preekstoel; hing het al of niet deelnemen aan een Classicale Vergadering van der Ed.Mogenden goedkeuring af? En dan, het was ook hier «venenum in cauda.» Immers aan het slot las hij, dat de Heeren hem, indien hij niet spoedig' zich conformeerde aan de H°. M°. zouden voordragen voor suspensie en deportatie.

Wat te doen! Het eerste wat hij noodig oordeelde en deed, was te schrijven aan een der leden van de Alg Staten om de toedracht der zaken mee te deelen, ten einde eene scherpe Resolutie te voorkomen.Maar eer zijn brief aankwam,

') Idem, blz. 207.

Idem, blz. 20H.

ö