is toegevoegd aan uw favorieten.

Jacobus Koelman

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lag (le Resolutie er al. Een der Gedeputeerden van Zeeland had de vergadering der Algemeene Staten gepresideerd en de zaak terstond aangegrepen om ze tot een voor hen

gewenscht einde te brengen.

Welk eene Resolutie! ') Groot verschil in toon en bedoeling tusschen deze en de laatste van 29 Mei. Dat zijne aartsvijanden ze ingegeven hadden, was duidelijk. Drie of viei weken 2) werden hem gelaten om zich te reguleeren naar de Resolutie van 13 Maart 11. De Formulieren moesten gelezen, de Feestdagen gevierd worden, zoo hij dit niet wilde, dan suspensie en deportatie, terwijl nu reeds den ontvanger bevel zou worden gegeven het traktement voorloopig in te houden.

Ds. Koelman ontving deze Resolutie op Zondag, juist op liet oogenblik, dat hij den kansel zou beklimmen om dankzegging te houden voor het 11. Avondmaal. Hij ving ongeveei aldus aan in die ure.3) «Geliefde, na alle apparentie sal ik nu maar weinig weken meer prediken tot L, de reden weet gij; 't is omdat ik twee rnenschelijke instellingen niet kan opvolgen, 't gebruik der Formulieren en de onderhouding der Feestdagen. — Ik bidde en verzoeke van alle, die mij ghenegen zijn. dat zij noch nu, noch hierna bittere gedachten tegen deselve (Overheidspersonen) denken, ol iets quaadts aan haar wenschen, maar veeleer, gelijk ik weet, dat veel geschiedt is, «lat ge ernstigh voor deselve den Heere bidden, ghelijk ik bidde, dat het haar niet toegerekent worde.» n Geen haat of wortel van bitterheid dus in dat hart, maar wel rouw over zulk eene rechtskrenking. En waarlijk het was niet alleen Koelman, die hierover in droefheid was; deze Resolutie wekte groote droefheid en deelneming bij vele leeraars en alle vromen, vooral te Sluis. Men begon nu

i) Idem, blz. '209.

Idem, blz. '213

:l) Mem. blz. 217.