is toegevoegd aan uw favorieten.

Jacobus Koelman

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geleerden, hield wijd en zijd correspondentie, ook met buitenlandsche vrienden, had eene welvoorziene bibliotheek, en deed bovendien heel veel goed,1) terwijl niemand iets te vorderen had. Met gevolg was, dat men het er algemeen voor hield, «dat er iets van belang moet geweest zijn, van trouwer hand toegekomen, waaruit hij heelt bestaan», omdat hij ook nooit eenig geld voor zijne gehouden oefeningen aannam.

Dit alles meende de auteur dier voorrede te moeten

mededeelen, daar er terstond na zijn overlijden een vuil lasterschrift werd uitgegeven, waarin met groote bitterheid gezegd werd, dat hij tot een zwaren last voor weduwen en

weezen geweest zou zijn.

Eindelijk daalde ook de avond des levens voor dezen 011 vermoeiden strijder. Den 6" Februari 1095 stierf Jacobus Koelman op 63jarigen leeftijd. Den ochtend van den 5" tebr. had hij zich nog zeer wel gevoeld en ook nog een brief geschreven, toen hij tegen den avond zich minder wel gevoelde. Later gevraagd zijnde «hoe het met hem was», antwoordde hij «al wel», en toen men daarop meende, dat hij sliep, bleek het, dat hij den laatsten adem reeds had uitgeblazen.2) Meldt de auteur ons, dat het in «de statelijke begraving van zijn lijk op eene bijzondere wijze gebleken is, hoe groot de achting, die geleerden en ongeleerden hem toedroegen, was », uit hetgeen wij vonden in het « Overlijdens-register der stad Utrecht» blijkt, dat die begrafenis zeer deftig is geweest. Wij lezen in dat Register nl. «dat de heer Jacobus Koelman, overleden in de Stroosteeg, begraven is in de CatharinaKerk met 10 dragers, '2 knechts, een zwarte houten last na 12 uur in de Kerk».3) O Febr. 1095.

i) Zie ook Voorwooi-d vlies Zondaars Heiligdom/-, Mr. H. BiNKING.

i, gitera vonden wij, dat hij gestorven is tengevolge van een hevigen aanval van koliek </Het Verbond der genade// de Voorrede, blz. 8.

3) lü dragers en 2 knechts gold in dien tijd voor zeer deitig.