is toegevoegd aan uw favorieten.

Jacobus Koelman

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door de werking derzelve de uitverkorenen vergaderd zouden worden, van de veronderstelling uitgaande, dat die gekenden getrokken en toegebracht moesten worden uit de massa der belijders?1) En wat dan te denken van de handelwijze van .Tohannes den Dooper en van den Christus zelf.' Zij stonden toch met hunne prediking midden in de van alle kanten toegestroomde scharen, en doopten, en namen mitsdien op allen die geloofden in hun woord, zonder nader onderzoek en beproeving, terwijl wij onder de door de Apostelen in de Kerk opgenomenen namen vinden als Ananias en Sapphyra, Simon de Toovenaar en andere.2) Maar toch, al hadden wij ook deze getuigenissen der Schriften niet, had God niet, indien Hij wilde wat de Lauadie leeraarde, den Opzieners der Gemeente een toetssteen of maatstaf in de hand moeten stellen, die hen in staat stelde de vernieuwden van de onherborenen te onderscheiden?3) En dan, — voor welke ongerijmdheden komt men te staan, indien men zich op Labadistisch standpunt plaatst! Niet enkel zouden allen herdoopt moeten worden, wier ouders onherboren waren en dus feitelijk buiten de Kerk stonden ten dage, dat zij hunne kinderen ten doop hielden; maar ook al de andere menschen, die volwassen wedergeboren worden, daar hun eerste doop toch geen waarde of beteekenis had. 4) En eene ongerijmdheid, die ook met noodwendige consequentie uit deze stelling volgt, is deze, dat in dat geval de zichtbare en onzichtbare Kerk even breed zouden zijn, hetgeen toch in strijd is met het woord «velen zijn geroepenen weinigen uitverkoren »,5) terwijl de prediking der bekeering en het woord tot ontdekking uit den doodsstaat als overbodig geheel vervallen.

') Idem, blz. 31(i.

■i. Idem, blz. 317—318.

:i) Idem, blz. 310.

i) Idem, blz. 321—322.

5) Idem, blz. 323