is toegevoegd aan je favorieten.

Jacobus Koelman

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij ook door den doop opgenomen worden in het verbond der genade, want buiten dat verbond verleent God die barmhartigheid niet En ook, indien het waar is, wat wij boven betoogden, dat kinderen heilig zijn uit kracht hunner «>eboorte uit Christen-ouders, dan moeten zij ook door den doop in dat verbond opgenomen worden en mogen zij niet buiten hetzelve blijven omzwerven, .la, dit uitstellen (immers alle praktijk in strijd met Jezns gebod en exempel is af te keuren) is onschriftuurlijk en zou licht tot allerlei twisting aanleiding geven.

En eindelijk, vraagt hij: wat leert de historie? Zeker,dat er in den loop der eeuwen heel wat onschriftuurlijke meeningen verdedigd zijn geworden en allerlei vreemde praktijken ingang gevonden hebben, maar nooit niet kerkelijke approbatie. Zoo zijn er geweest, die de bediening van dit Sacrament uitstelden, omdat, de priesters zoo duur waren; men heeft menschen gehad, die op driejarigen leeftijd hunne kinderen lieten doopen, omdat Samuël op dien leeftijd tot God geleid werd; de geschiedenis vertelt van anderen, die voor de doops-bediening waren op 30-jarigen leeftijd, omdat Jezus toen gedoopt werd, terwijl weer anderen niet zoozeer letten op den leeftijd waarop, als wel op het water waarmede gedoopt werd, en dan aan Jordaanwater de voorkeur gaven boven elk ander water, — maar wat kracht van bewijs bezitten al die aberraties tegenover zoovele andere getuigenissen der historie .' Neen, twee dingen staan vast. aldus beslint onze defensor, primo, dat in de oude Kerk en wel in de eerste tijden de kinderdoop in zwang was, zoodat Justijn de Martelaar, Ireneus, Tehtuu.ianus, Ohioenes, IjACTANtius, Chuysostomus hem kenden en in |:i7 na Chr. reeds te Rome een besluit kon genomen worden om peters en meters af te schaffen, en secundo, dat de rechtzinnigen van alle tijden hebben geleerd, dat de doop het Verbond verzegelt, waarin vergeving en wedergeboorte beloofd