is toegevoegd aan je favorieten.

Jacobus Koelman

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wel lezen, en er nergens elders over gesproken wordt. Uok blijkt uit de woorden van Exodus 20, dat het Sabbatsgebod van het begin der wereld was ingesteld.') Want aldus luidt de Schrift: «Gedenkt den Sabbatdag». Men kan toch niet iets gedenken, wat van te voren niet gezegd is ol tot onze kennis niet kwam. Neen, Israël moest gedenken liet gebod, hetwelk het kende, maar dat in Egypte totaal verwaarloosd was. En als de reden waarom wordt opgegeven dan heet het: want immers God rustte ook op denzelve, ja heiligde en zegende dien dag, m. a. w. dan wordt Israël ook verwezen naar het Paradijs, waar hij werd ingesteld. En evenzoo kan gewezen worden op Ilebr. 4 : 3 10, waar gesproken wordt over drieërlei rust. De rust, die daar bedoeld wordt, is de rust van het Paradijs; de rust, die Kanaan bood na de zwerftochten in de woestijn; en de ware rust, die voor de geloovigen is weggelegd.

Maar hierover genoeg. Alleen nog dit. De tegenstanders hebben gezegd, neen, dat kan niet waar zijn. dat Mozes den Sabbat hersteld heeft. Integendeel, hij heeft hem voor 't eerst afgekondigd; anders hadden de Patriarchen er wel iets van geweten, en dat lezen wij nergens. -) Maar, repliceert Koei.man, weet wel, dat lang niet alles ons is meegedeeld van het tijdperk der aartsvaders, en in de tweede plaats, dat dan ook in al den tijd der Richteren nooit een Sabbat gevierd is, daar er in geheel dat boek niet met één woord over gesproken wordt. En dan, de Patriarchen olferden, maar waar werd dit hun geboden ? En ook vraag ik dan, herhaalt hij, zouden de Patriarchen wel ooit eenig moreel gebod geoefend hebben, daar wij ook niets dienaangaande lezen. Uok is gezegd,3) Adain had geen Sabbat noodip; in den

Idem, blz. 7 ; idem, blz. 114. 2) wDispuyt etc.// Cap. 16, blz. 163. J) Idem, blz. 168.