is toegevoegd aan je favorieten.

Jacobus Koelman

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook. Verder ieder gebod, dat in zich, en niet enkel, omdat liet geboden is, overeenkomt met de natuur. Welnu, dat doet liet 4de gebud. Is er iets billijker dan een deel van het leven Gode te wijden? En zoo gaat hij door, allerlei aig"menten bij te brengen voor de moraliteit van liet ck gebod, terwijl hij in het groote werk allerlei tegenwerpingen ontzenuwt, dio tegen dezelve in den loop der tijden zijn ingebracht.

Hiertoe behoort zeker ook wel liet argument, dat de partijen ontleenen aan Col. '2 : 10 en 17. ') Ziet, zeggen zij. Paulus zelf noemt die Sabbatten eene schaduw, omtrent welke men onder het Nieuwe Testament niemand mag oordeelen, of stelt hij de Sabbatten hier niet op ééne lijn met het feest der Nieuwe Maan, met spijzen en dranken?

Wat Koelman daarop antwoordt? In de eerste plaats, dat onder dat pluralis Sabbatten verstaan kunnen worden de plechtige rustdagen van eenige Joodsche Feesten, als daar waren «de solemneele dag der verzoening, de lste, 10'lc en 15Je dag der zevende maand; de lste en 7* dag van het Paaschfeest en andere». Maar ook zou het best mogelijk kunnen zijn, dat de Apostel hier het oog heeft op de Sabbatjaren, om de 7 en om de 50 jaar te vieren, te meer daar de Apostel in de gelijkluidende plaats Gal. 4 . lü dc Galatiërs bestrafte, dat zij de jaren d. i. de Sabbat-jaien ondeihielden. Nog onwaarschijnlijker wordt het, dat de Apostel hier het oog heeft op den wekelijkschen Sabbat, als men bedenkt, dat hij hier de valsche leeraren bestrijdt, die voor de onderhouding van alle ceremoniën en ceremonieele dagen ijverden. En toch, zegt Koelman, ook al spreekt de Apostel hier onbepaald en absoluut van den Sabbat, zoo moet Paulus toch verstaan worden, «nadat zijn oogmerk is, en naai den contekst, uit de analogie en overeenkomst met de Heilige

<) vDispuyt," blz. 190. //Methode en Bestieringen,// blz. 53—54.