is toegevoegd aan je favorieten.

Jacobus Koelman

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moot worden, 't Is dus zeer wel mogelijk. daar er hoegenaamd geen schade door wordt veroorzaakt.

Ja, deze verandering is niet enkel mogelijk, maar zij is zelfs voorzegd en vooraf afgebeeld. Sla b. v. Ezechiel 43 : 26—27 op. Wat lezen wij daar. Dit, dat het Loolhuttenfeest, in allerlei opzicht gelijkende op de andere feesten, zich van die andere onderscheidde juist door den gstun diig, tl ie een Sabbat is. Zon dit toevallig zijn, vraagt Koelman; mogen wij niet vrijelijk bij dien 8sten dag aan den Evangelischen feestdag, hier voorspeld, denken? En nog waarschijnlijker wordt dit, wanneer men dan Zacharia 14:16-19 leest.1) Die profeet spreekt daar immers van een tijd, waarin de vromen op bevel van den Koning, den Heer der Heirscharen d. i. den Messias, dit feest zullen vieren; ja, van een tijd, dat, de scheidsmuren der heidenen weggevallen zijnde, deze dat feest zullen mede vieren. Nu is toch zeker, dat dit Loofhuttenfeest onder den nieuwen dag niet meer gevierd zal worden, zoodat hier dus het Evangelisch feest, dat dit vervangt, bedoeld moet zijn. En als men hieraan nog bijvoegt, dat Christus op den laatsten d. i. 8ste" dag van het Loofhuttenfeest juist eene bijzondere openbaring van zichzelven heeft gegeven, dan kan het geen twijfel meer lijden, of deze dag wordt reeds in Ezechiel 43 aangezegd en voorspeld. Een tekst, die nog duidelijker dan deze die verordening voorspelt, is Ps. 118: 22—24.2) De steen tocli is Christus, van de Farizeën en leidslieden des volks verworpen. Hij werd tot een hoofd des hoeks, toen hij krachtig bewezen is Gods Zoon te zijn door de opstanding uit de dooden. De dag, hier bedoeld, is dus de dag der opstanding, of de dag, waarop hij ten hoofd des hoeks geworden is; de dag, waarop hij na den strijd rustte en met heeilijkheid

1 Idem, blz. 451

J) Idem, blz. 452.