is toegevoegd aan uw favorieten.

Jacobus Koelman

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

des gemoeds,1) en wij hebben ons als bij alle plichten, ook in deze dingen te wachten voor een wettischen geest, en naar deze dingen te staan in nieuwigheid des geestes en niet in oudheid der letter.

Maar hierbij laat Koei-man het niet. Hij teekent ons niet alleen het karakter van de Sabbats-viering, maar geeft ook een meer gedetailleerd levens-program voor dien dag. De dag, die in zijn geheel Gode gewijd moet zijn, kan niet beter begonnen worden dan met lofverhelling en gebed, en vooral met een gebed om de bekwaam makende genade des H. Geestes. Heeft men dit gedaan en daalt de dauw des Geestes neer in het hart, waartoe is men dan geschikter dan tot lectuur der H. Schrift of stichtelijke meditaties over de werken der Schepping en Voorzienigheid. -)

Ja, hij gaat eerst nog iets terug en wijst er op, hoe schadelijk het is, als men des Zaterdags-avonds den arbeid te laat eindigt. Deed inen anders, men had tijd 0111 zijne zonden te overdenken, daarmee tot het bloed der verzoening te gaan, en, in dien weg ver zoend met God, tot den Sabbat te komen. Zal men een goeden dag hebben, dan is het niet enkel genoeg den dag met gebed te beginnen, maar men zij reeds onder het kleeden op zijn hoede, dat het hart niet reeds te veel verstrikt raakt in het net der ijdelheid en de ziel zich niet te zeer opheffe tot het nietige. Wat den dag zelf betreft! Deze worde, — behoudens de uren van publieke godsdienstoefening — zooveel mogelijk binnenshuis doorgebracht. Binnenshuis, omdat er niets nuttiger is voor al de huisgenooten, dan dat men in Christus vereenigd worde, te zamen voedsel trekke uit het geestelijk manna en zoo geheel het gezin toeneme in genade.

En eindelijk, om met te meer kracht «Jen menschen de onderhouding van dezen dag op de conscientie te binden,

'j Idem, blz. 109.

2) Idem, blz. lil.