is toegevoegd aan uw favorieten.

Jacobus Koelman

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook den raad, dat de Ouders veel met hunne kinderen zullen spreken over het nuttige en niet enkel over het noodige der godzaligheid. Doet hen begrijpen, zegt hij, dat alleen de vromen eerlijk zijn, en alle anderen dieven, daar zij immers Gode de eere rooven;1) dat de rechtvaardigen waarlijk rijk zijn, en alle goddeloozen arm, ook al heeten zij rijk; dat zij, die God verwerpen, wreed zijn, omdat zij vijanden Godes zijn; trouweloos, omdat zij het doopverbond verbreken; moordenaars, aangezien zij hunne ziel dooden; bedriegers, wijl zij zichzelven en anderen wijs maken, dat zij zalig worden. Maar laat hen ook veel Gods Woord lezen, en spreekt met hen over het gelezene. Teekent hun verder Christus als gekruisigd voor oogen, ja spreekt hen vooral veel van den Man van Smarten en den Heer der heerlijkeid.2) Neemt hen veel mede naar de kranken en de sponden der stervenden, opdat het «memento mori» niet uit hunne memorie gewischt worde. Denkende aan het verkondigen van den schrik des Heeren, zegt hij, vertelt uwen kinderen, dat er een hel is, en hoedanig zij is. Hoe zij, als zij stervende daarheen gaan, een storm zullen voelen vanwege den wind van Gods toorn, hoe zij zwaarder straffen zullen moeten dragen, «dan indien gesmolten lood of pek in hunne ingewanden gegoten werd, of hun lichaam door wilde paarden in stukken gescheurd werd, of hun borst opengerukt, en hun harten vleesch met brandende tangen uit hun lijf getrokken wierd; ja, grooter en extremer pijnen, dan indien zij tegelijk alle ziekten en pijnen hadden, die hier in dit leven verdragen worden van hoofdpijn, tandpijn, coliek , steen, graveel, jicht, brandende koortsen, zwerende gezwellen enz.»3) Iloodt hun dit voor,

1) Idem, blz. "116.

2) Idem, blz. 126—1'27.

3) idem blz. 136.