is toegevoegd aan je favorieten.

Jacobus Koelman

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geroepen achtte. Bewaarde het hein ter eenerzijde voor overmoed; hij was immers slechts een dienstknecht; de Heer kon hein iederen «lag heenzenden; aan de andere zijde putte hij daaruit altijd moed, wetende wie zijne hulpe was. «Alzoo de Heere mij, hoewel zeer gering en onwaardig, nochthans door Zijne vrije genade tot een wachter in dit land en deze kerk heeft aangesteld, en in de heilige bediening heeft gesteld, gevende mij het woord der verzoening in den mond, en mij toehetrouwende het Evangelie Zijner heerlijkheid, — zoo vind ik mij genegen, om door een openlijke aanspraak als een prediker der boetvaardigheid en gerechtigheid de gemeente van Nederland op te wekken aangaande het nuodige werk dezer dagen. Mij dunkt, indien ik nu, in zulk een gevaar, niet in mijn standplaats het uiterste deed en getrouwelijk waarschuwde, was ik waardig, dat mij de Heere voortaan de tong aan mijn gehemelte deed kleven ».x)

En al mochten velen nu misschien smalend vragen, wat, zal die afgezette predikant dat doen, die man, die immers gedeporteerd en verjaagd is, dan zou hij toonen, dat liij, ook al had hij geen kansel tot zijne beschikking, eene welversneden pen had, opdat Neerland zich niet zou verontschuldigen door te zeggen, dat het de stemme des vermaans niet gehoord had. Hoor, wat hij dienaangaande zeide. « Hoewel ik niet met Ezra, den schriftgeleerde, kan staan op een hoogen houten stoel, dien men tot prediken gemaakt heelt, vermits de heeren Staten-Generaal, 't vermogen en 't geweld in handen hebbende, mij daarvan verstouten hebben; zoo zal ik toch niet nalaten, door mijne pen des Heeren twist tegen Nederland te verkondigen, en tot het gansche volk te spreken, tot mannen en vrouwen, en bizonder tot voorgangers

Zie vNeèrlands Ondergang, gedreigd en nabij" blz. 149. Oit werkje ?ta.at achter «de Wekker der Leeraren//. De paginatuur loopt door.

16