is toegevoegd aan je favorieten.

Jacobus Koelman

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stateerd, dan restte nog, dat hij de geneesheerer. aanwees en de middelen tot genezing. Dit bleet dan ook niet achterwege.

In de eerste plaats, zegt de schrijver, richt ik mijn woord tut U, «die in hoogheid zit en ons aller Overheden zijt, in de hoop, dat gij mijn vrijmoedig optreden niet kwalijk zult nemen en U niet gebelgd zult toonen als een Naaman». ') Wel hebt gij mij verjaagd, maar de lleere ontsloeg mij niet. «Hij zendt mij in commissie».2) Weet dan, Heeren Overheden, zegt hij, dat uwe schuld groot is, uw plicht deze, dat gij U bekeert als menschen, Christenen en Overheden, maar bedenkt tot uwe bemoediging, dat er van uw goed voorgaan groote kracht zal en kan uitgaan.3) Zeker, 's lands zonden zijn groot, en geheel die zware schuldenlast rust voor een groot1 deel op uwe schouders maar toch is er nog uitkomst mogelijk Maar dan vraag ik u. wat baat het toch, «indien gij al belastingen heft, alliantiën aangaat, een eminenten veldheer in Willem 111 hebt. zoo de ban in 't leger blijft» ! Neen, wilt gij waarlijk uwen lande ten zegen zijn, en de bres geheel stoppen dan moeten er van uwentwege bevelen tegen allerlei zonden uitgaan en tevens door U macht worden verleend oin ze uit te voeren, «want de volkszonden zijn van diepe kleur».") Daar is b. v. een zondig en zeer ongepast ingrijpen van uwentwege in kerkelijke zaken, dat gij moet laten varen. Daar zijn allerlei belemmerende bepalingen door IJ gemaakt, die der Kerk in den weg staan om tot volle ontwikkeling en machtsontplooiing te komen, die als zoovele slagboomen opgeheven moeten worden. •') Daar zijn zaken als commediespelen en kermissen, die God tergen in den hemel, en die door U niet worden tegengegaan. 6) En verder,

1) s/Neerlands Ondergang'/, blz. '2'2ü.

2) Idem, blz. '220.

3) Idem, blz. '224.

'■) //Neèrlands Plicht en Voorbeeld/', blz. 180.

5) Idem, blz. 190.

6) Idem, blz. 191.