is toegevoegd aan uw favorieten.

Jacobus Koelman

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij niet enkel in «le laatste jaren of in een bepaalde periode zijns levens; dit doel stond hem den gansehen weg klaar voor oogen, terwijl hij van de academiejaren af reeds voor geestelijk voedsel zorgde. Daarom achtten wij het goed aan dit zijn pogen een afzonderlijk gedeelte van dit hoofdstuk te wijden, terwijl wij meenden, dat de bespreking van zijnen strijd tegen Formulieren en Feestdagen in dit verband

het best op hare plaats was.

Drieërlei zaken, en juist die, waardoor Koelman bekend is geworden en in veler herinnering voortleeft, zullen dus nu °door ons behandeld moeten worden, willen wij hem teekenen als Reformator van het geestelijk leven dier dagen. En dat zijn: zijn strijd tegen de Formulieren ent eestdagen, zijne liefde voor conventikelen, en zijn eigen tot dien einde beschreven werken, benevens de doorhem vertaalde boeken. Beginnen wij met het eerste:

Zijn strijd tegen Formulieren en Feestdagen.

Zooals bekend is en boven reeds meegedeeld, schreef Koelman, nog predikant zijnde te Sluis, de twee beroemd geworden boekjes over het genoemde onderwerp.l) Dat wij nu niet opnieuw het historisch milieu teekenen, waarin zij ontstonden, en de naaste aanleiding beschrijven, waaraan zij hunne verschijning te danken hadden, ligt vooi de hand. 't Moge genoeg zijn te herinneren, «lat hij meende ze te moeten schrijven, daar zijne rechters hem incompetent schenen in deze materie juist te oordeelen, zonder zijne voorlichting. Met andere woorden het is ons hier, niet om de formeele, maar om de materieele zijde der zaak te

doen.

') „Reformatie noodig omtrent het gebruik der Formulieren» 4073, en „Reformatie noodig omtrent de Feestdagen//, 4675. Den volledigen titel vindt men in de lijst zijner werken. Bijlagen.