is toegevoegd aan uw favorieten.

Jacobus Koelman

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gemoeds verslapten.1) TTet bedroefde verder de vromen, die geen antwoord kregen op de «smeekstem hunner ziel, terwijl het den vleeschelijken mensch behaagde».-') ANat kwam er vervolgens, bij 't gebruik der FormuUer-gebeden, terecht van het dagelijksch zelf-onderzoek, 3) van een letten op de wegen Gods met ons gehouden, wat van een belijden van eigen zonden, daar er immers in algemeene termen gesproken werd.4) Wel vermaant Paulus ons, God in al es te danken, maar wie beantwoordde daaraan, bormuhergebeden biddende, terwijl het noodwendig dit schadelijk aevolg medebracht, dat er weinig gebeden werd voor Kerk en Staat. Maar er was meer. Immers, hoe zou men op deze wijze biddende, ooit kunnen toenemen in gebeds-genade . •') Kinderen van bedelaren leeren spoedig met eigen woorden vragen, maar hier zag men menschen van 50 en 00 jaar op houten krukken. En ook, hoevelen zijn door het Formulierbidden geheel afkeerig geworden van het bidden uit den Geest, zoodat zij in de Kerk eerst mede gingen bidden, wanneer de leeraar tot het Onze Vader genaderd was. >) Ook kleefde er dat gevaar aan, dat men gemakkelijk tot Superstitie verviel, en het Formulier-gebed op eene lijn ging stellen met de H. Schrift. In één woord, zou er nieuw geestelijk leven gewekt worden bij groot en klein, bij <o dienaren des Woords en de gemeenteleden, dan moesten die krukken weg en er gebeden worden uit de borst, d. i.

uit den H. Geest.

Maar, merkte men op, heeft het Formulier-bidden ook

niet veel voor? Indien men toch uit den geest niet kan

«) Idem, blz. 18 2) Idem, blz. 19. :>) Idem, blz. 4(5. '•) Idem, blz. 47.

5) Idem, blz. 52.

6) Idem. blz. 55.