is toegevoegd aan je favorieten.

Jacobus Koelman

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dienst» ') Die Formulieren verbinden immers de gemoederen, 't Waren toch Formulieren van eenigheid, die den gewenschten vrede brachten. Indien dat waar was, merkte Koelman op, dan was iedere vrije prediking ook geoordeeld, en zouden wij moeten overgaan tot do gedrukte predikaties der Roomsche Kerk. Maar wilde men eenheid, och dat men dan deed, zooals hij zoo dikwijls geraden had, dat men zich dan hield aan het Woord Gods en den Geest daarvan. De ware eenheid toch wordt best behouden, als men zich naast bij Gods Woord en voorschrift houdt, als men op Gods weg blijft en niet afwijkt «tot menschen inbeeldingen ». -) Ja, «ik twijfel er niet aan», zeide hij, «indien het gebruik der Formulieren het groote en rechte middel was om verdeeldheid en scheuring en twist te voorkomen, of Christus en de Apostelen zouden het hebben voorgeschreven».3) Maar, de historie leert juist het tegendeel. Het gebruik der Formulieren is ingekomen met en door het verval der Kerk. *) In plaats van het toen te werpen op de genade Gods en hare kracht, zocht men zijne toevlucht bij deze Formulieren van papier.

Neen, tot de wet en de getuigenis, heette het andermaal. Zou de Gemeente weer bloeien, dan moesten al die Formulieren, van welken aard ook, weg, of liever blijven als « Liturgia Directoria» geschikt naar de tijden, plaatsen, en den staat van de Kerk.5) Immers, in plaats van «éénparigheid in den godsdienst» te brengen, leidden zij tot ééntonigheid, en in stee van te verbinden, brachten zij verstrooiing der gedachten bij de hoorders en lusteloosheid bij den predikant te weeg. Wilde men vrede en eensgezindheid, men moest die dan niet dwazelijk zoeken in allerlei inzettingen van

') Idem, blz. 223.

2) Idem, blz. 234.

3) Idem, blz. 233.

4) Idem, blz. 150.

5) Idem, blz. 133.