is toegevoegd aan uw favorieten.

Jacobus Koelman

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij beginnen dus met de «Spiegel der Wet».1) Deze «Spiegel «Ier Wet» is een boekje dat uitspronkelijk door een zekeren Josias van Houten, predikant van Renesse geschreven, door Prof. Voetius in 1645 merkelijk vermeerderd , (door toevoeging van wenken van Biefiei.d en W. Teeling) en eindelijk door Koelman op verzoek van den drukker op nieuw in 't licht gegeven werd. Koelman corrigeerde het, daar de drukfouten zeer vele waren, en voedde er «eene korte aanwijzing van de voornaamste verzwaringen der zonden» aan toe. Ofschoon dus met van hemzelf, ademt het geheel denzelfden geest als zijn eigen geschriften, liet is er geheel op uit, om te doen uitkomen dat het niet op «le letter, maar op den geest, met op den uiterlijken, maar op «len geestelijken zin «Ier geboden aankomt. Wie dit werkje leest, zal wel de waarheid moeten erkennen van het woord uit «len Psalm, dat hij op de eerste bladzijde liet afdrukken «uw gebod is zeer wijd». We een «liepen blik toch geeft «deze Spiegel» in de beteekenis

dier schijnbaar eenvoudige woorden.

De verklaring der geboden is hier natuurlijk hoofdzaak; echter gaat hieraan een klein hoofdstukje vooraf, dat tot opschrift draagt: «De zonden tegen de heele wet m t algemeen», -) en een ander, dat eene korte aanwijzing btTvat van «le voornaamste verzwaringen der zonden. ) Na dit laatste wordt er op gewezen, hoe eene zonde tegen «le js«e tafel der wet zwaarder is dan tegen de 2*; verder hoe eene zonde tegen het Evangelie zwaarder is dan tegen < e

Wet en eindelijk hoe de eene zonde verschrikkelijker wonlt

dan 'de andere: l". door den persoon, die ze doet, '2°. door

«) „Spiegel der Wet, aan ,1e gewetens voorgehouden ter ontdekking der zouden tegen de Tien Geboden., Nu laatst veel verbeterd en ver,nee.de,d, Jac. Koki.man, Leiden, itonnkr.

2) |«lein. blz (>.

a) idem, blz. 10.