is toegevoegd aan uw favorieten.

Jacobus Koelman

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dienden de twee voorafgaande boekjes om aan allen, die tot Christus gekomen waren, <len weg te wijzen om te komen tot toename in godzaligheid en in de praktijk derzelve, de werkjes, die nu volgen, dienen om verslagenen van harte moed te geven, of zijn van uitlegkundigenaard. Wij hebben het oog op «Het Verbond der Genaden», «De Weg Gods met den mensch, naar den hemel leidende», en «Sleutel der

Openbaring ».L)

Dat tot dien einde, om verslagenen van harte op te beuren. het eerstgenoemde werkje geschreven is. zegt ons niet alleen de inhoud, maar eveneens de voorrede.2) Ach, hoe licht krijgen «ongeloof, aanvechtingen verdorvenheden en geestelijke verlating» de overhand op de geloovigen, en worden zij daardoor afgedreven van hun sterkte.s) Kn om dit nu te voorkomen, wil hij hun den moed verlevendigen door de beschrijving «van den inhoud en kracht in 't begrijp van het Genade-Verbond»4). Zijn doel is hun den staf der heerlijkste en dierbaarste beloften in de hand te drukken. In één woord Koei.man plaatst zich, staande te midden van verslagen zielen, die toch bondgenooten des Heeren zijn, als op den Gerizim8) om aan hun geestelijk oog al de heerlijkheden van het Genade-Verbond te doen vooibijgaan.

De inhoud laat zich raden. In een tachtig bladzijden beschrijft hij alwat God is voor degenen, die Hem in Christus hun God mogen noemen. Hij wil de oogen der Hondgenooten daar opnieuw voor openen. Zij zien dikwijls te veel op zich zelf, en vergeten vaak, dat God uit getrouwheid verdrukt.b) Wat heeft die God niet aan hen gedaan; Hij gaf hun een

') Zie ile volledige titels in de Bijlagen.

//Het Verbond der Genaden//. Voorw. blz. "13.

3) Idem, Voorw. blz. 14.

') Idem, blz. 25.

5I Idem. blz. 26.

6) Ideir., blz. 34—35.