is toegevoegd aan je favorieten.

Jacobus Koelman

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«die botte misvatting» ten deele uit misverstand omtrent enkele teksten, en ten deele uit «eetie begeerlijkheid» te moeten verklaren, die hierin zich openbaarde, dat men «o-eern zonder kruys, en zonder arbeid en moeyte zoude door de wereld geraken».1)

Zijne overtuiging werd echter door dusdanige bezwaren niet geschokt

Ofschoon het ons wel spijt, dat wij enkele van zijne andere stichtelijke werkjes niet hebben kunnen vinden en bemachtigen, meenen wij toch niet, «lat het veel schade zal doen aan den totaal-indruk, dien wij van zijn persoon en werk krijgen. Zooals boven gezegd is, geldt het «ex nngue leonem» hier ten volle.

Vertaalwerk.

Er is, zooals wij in ons inleidend woord reeds gezegd hebben, groote invloed uitgeoefend door de Engelsche piëtisten op onze Nederlandsche kringen. Was een man als W. Tekllinck in de geestelijke atmosfeer dier Puriteinen gevormd, hij was waarlijk niet de éénige, die den invloed van dat Engelsche element onderging. Allerlei Nederlanders bezochten in die dagen Engeland, terwijl het gastvrije Holland menigen vluchtenden Kngelschen predikant herbergde. En dit niet alleen. Niet enkel door de vele Engelsche vrienden, die mannen als Lodevstein en Koelman hadden, werden die Engelsche invloeden hier merkbaar, maar 't meest heeft hiertoe bijgedragen de vertaal-arbeid van een man als Koelman. Al stond het ook sommigen predikanten in ons land niet aan, dat zoovele Engelsche godgeleerden Nedenluitschgingen spreken, het volk dacht er anders over en verslond de mystiek-piëtistische litteratuur.

') Idem, blz. 192.