is toegevoegd aan uw favorieten.

Jacobus Koelman

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meest welsprekend, wanneer zij in stille bewondering zwijgend terneerzitten Waar toch zal men woorden vinden om dat heilgenot te beschrijven? Vervolgens wordt de droeve staat beschreven van hen, die voor eene wijle beroofd zijn van deze zoete genietingen. Zij, die zooeven waren opgenomen in liet huis der maaltijden en de banier van liefde tot hun verhemelte hadden, vinden nu, dat die beker der verkwikking uit hunne hand gerukt is. en dat zij een donkeren nacht van droefheid tegengaan omdat de zon, die hen verlichtte, is ondergegaan.1) Eindelijk wordt gehandeld ovei een staat «die een middelslag is tusschen deze twee»2). Hier wordt eene beschrijving gegeven van het geestelijk leven van die velen, die noch op de zonnige hoogten van bijzondere blijdschap, noch in de droeve dalen van diepe neerslachtigheid hun weg vervolgen. « Dit is de meer algeïneene weg der heiligen, welker dagelijksche oefening het is, te komen om hunne bestieringen van hun Meester te ontvangen, en te trachten om volgens dezelve te wandelen».

Dat Rhetohfoht in de teekening en beschrijving \an die verschillende zielstoestanden niet ongelukkig geweest is, heeft de tijd geleerd; immers nog heden ten dage worden zijne brieven gelezen en herdrukt. Wel nadert zijne taal al te dicht aan die van het Hooglied om op den duur te behagen en niet al te zoetelijk te klinken; zoo spreekt hij b.v. telkens van de «geparfumeerde, welriekende kussingen en omhelzingen van den Koninklijken Meester»; «wenscht zich een bed voor zijne vermoeide ziel, in Jezus schoot»,3)en teekent zich herhaaldelijk «de uwe in zijnen zoetsten Jezus», maar hier tegenover staat zooveel goeds, zooveel gezonde

•) Idem, blz. 26.

>) Idem, blz. 27.

3) Brieven Ile, blz. 49 en 152.