is toegevoegd aan uw favorieten.

Jacobus Koelman

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIERDE HOOFDSTUK.

Slotbeschouwing.

Na al het geschrevene meenen wij niet te veel te zeggen, wanneer wij beweren kennis gemaakt te hebben met een zeer belangrijk man. Als een machtige worstelaar dook Koelman op uit den stroom des levens. «Worstelaar»? Is de benaming niet juist? Was geheel zijn leven geen aanhoudende strijd tegen vijanden van allerlei naam en positie? liet begon reeds in zijne Gemeente te Sluis. Nauwelijks was hij daar bevestigd of de driedubbele strijd begon, 1° tegen de usurpatie van de rechten dei' Kerk door de Overheid; 2° tegen de verwaarloozing der tucht over het leven der gemeenteleilen; en 3° tegen het gebruik der Formulieren en het vieren der Feestdagen. Trad de Labadie. Descartes of B. Bekreu op of deden de Sabbats-mannen zich gelden, in één woord vreesde hij dat iemand het geestelijk leven der Kerk zou verstoren, dan wees hij aanstonds op het beste «antidotum», de H. Schrift, als kenbron der waarheid en nortn voor geloof en leven. Was het volksleven door den handel bedorven, hij was de man, die de Overheid op haar plicht durfde wijzen, die den Kerkeraad tot verscherpte tucht aanspoorde, en die het volk opriep tot berouw en bekeering. Ontdekte zijn scherp oog wondeplekken in het leven der Gemeente, als doode rechtzinnigheid, éénzijdige verstands-richting, sleur- of slenderdienst, Koelman, in geestelijk opzicht gezonder dan velen door zijne voortdurende bestudeering der H. Schrift, en den invloed, dien hij onder-