is toegevoegd aan je favorieten.

Jacobus Koelman

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en hoe laatstgenoemde hem «een getrou getuige des Heeren » kon noemen en aanwijzen «als iemand, die onbeweeglijk stond voor Jesu en des Kerks macht».1)

De zaak, waarbij wij slechts kort kunnen stilstaan, is deze. In de Friesehe Synode van 13 Juni 1082 werd dooi den correspondent van Zuid-Holland voorgesteld, om Koelman, in uniformiteit met andere provincies, het prediken te beletten; de decisie was: «Op de sake van I). Koelman is geresolveert van de E. Synode dat syn predickdienst in dese provintie rebus sic stantibus niet magh exerceren, noch zal worden getolereert om sulks te doen ». Hierop kon de praeses, D. Brakel, niet nalaten in krachtige bewoordingen voor het recht der Kerk op te komen,2) zeggende, dat Ds. Koelman nooit was «gecensureert, noch gedeporteert van syn predickdienst, en dat geen poli(tie)ke overheit macht hadde om een predicant te deporteeren ». Dat dit den HH.Commissarissen politiek niet beviel, is licht te bevroeden, en het duurde dan ook niet lang, of zij interrumpeerden den praeses, hem bevelende te zwijgen. « Doch alzoo hij oordeelde », lezen wij , «dat hij vrijheid had, in een vrij synodus zijn advys te geven, en verzekert was, dat hij niet dan notoire waarheden zeyde, protesteerde hij tegen dat gebodt van zwijgen, en herhaalde zijne woorden, ettelijke reyzen, als willigh zijnde voor die waarheidt te lijden.»3) Dat dit zoo niet afliep, spreekt vanzelf. Na niet al te langen tijd werd Bkakel door een Staatsbode tot tweemaal toe geciteerd om voor de 11.11. Gedeputeerde Staten te komen. Ondervraagd zijnde, of hij in de Synodes de bewuste woorden gesproken had. antwoordde hij, tegelijkertijd eene Remonstrantie overreikende, bevattende een protest, «dewijl hij oordeelde, dat zonder dat Protest,

i f Formule Protestatie d J. Koelman. bh. 12a.

2) Koelman, a. w. blz. 12 Dr. 1'. J Los. W. a Brakf.l, Leiden 489-2, blz. 00.

Af.ta Syn van 1082, art 44 Form Prot., bi/. lfc2