is toegevoegd aan je favorieten.

Jacobus Koelman

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met hem al dan niet eens zijn, zijn optreden kan niet anders gekwalificeerd worden, dan zuiver independentiseh te zijn. Dat hij ten volle overtuigd was niet anders te mogen handelen, en dat overtreding der Kerkorde in dezen plichtsbetrachting voor lieni was, gelooven wij gaarne, maar dat dit aan het feit van zijn al of niet independent zijn niets afdoet, is even zeker. Ieder, die de autonomie van liet wedergeboren hart stelt tegenover de kerkelijke besluiten en verordeningen, om dan naar de inspraken van zijne conscientie te leven, is zuiver independent, en dat deed Koelman. ')

Dit hadden de Kerkelijke autoriteiten, die geroepen waren de verordeningen der Kerk te handhaven, moeten inzien en begrijpen. Zij zouden dan immers tut schorsing van Koelman, en, bij volharding, tot zijne afzetting over gegaan zijn. En wat deden zijne competente rechters daarentegen. Niets, dan trachten den aberreerenden broeder over

Niet alleen zijn daden, ook enkele uitspraken bevestigen Koelman s independent isme. Als hij op blz. 354 257 van 't boekje '/Reformatie noodig omtrent liet gebruyk der Formulieren//, verzekert in 't stuk der Synoden in derzelver autoriteit zuiver gereformeeid te zijn, dan volgen aan het einde deze woorden ven derhalven, indien men kan toonen, dat het is na den woorde Godts, dat Evangelische Leeraars aan Formulieren van Gebeden en onderrichtingen verbonden worden, hoe ick gereedt zou zijn, sulcks op te volgen/-. Of zeggen deze woorden niet genoeg; ze werpen ai het voorafgaande omver. Niet omdat het een besluit der //Synode/- is, zal hij de Formulieren gebruiken, maar dan alleen, als hij persoonlijk van 't nut derzelve. uit het Woord (jods overtuigd wordt.

Nog duidelijker treedt zijn Independentisme aan den dag op blz. 45, '/Aanspraak/' voor het //Dispuyt en de Historie, mitsgaders de Praktyke van den Sabbath" Beschuldigd zijnde van Independent te zijn , verdedigt hij zich met deze woorden «Het is er soo verre van daan, dat ik Independent soude sijn, dat ik selfs publijklijk tegen de Independentische Gronden geschreven heb; t is waar, onder die twee Kerkelijke Canones, van Formulieren en Feestdagen, als zijnde onschriftmatig, k.in ik mij Conscienties-halven niet buygen. Wij cursiveeren. Zijn leven lang heeft hij het herhaald, dat incompetente rechters hem afgezet hadden, zou hij, indien competente mannen het gedaan hadden, er in berust hebben ?