is toegevoegd aan je favorieten.

Jacobus Koelman

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Moest uw Levensdraad zoo worden afgesneden;

Nu gy wat rust voor u in Utrechts wallen vond;

Nu gy had vryheit om met ongeslote mond,

Te leeren, en u ganscli in Gods dienst te besteeden;

Moest nu dat troostlyk woord; Komt gy getrouwe knecht, In 's Heeren werk en dienst soo noestig en oprecht,

Ontfang uw arbeidsloon, tot u dit pas geschieden;

Of wordt gy voor 't verderf de wereld nu onthaalt ;

Eer dat 't Gods wreekend recht de wereld 'tzett' betaalt, En komt in 't hemels hof al de aarsche sorg te ontvlieden.

Wie zal met zulk een kracht de zonde nu afleeren;

Wie als een ys' re wal of vaste kop're muur Zich teegen 't snood bedrijf aankanten; door het vuur Van 's Heeren Hemelgeest, om 't zondensnood te weeren. O waarde Kruisgezant! wat waart gy onvermoeit. In 's Heeren Wijngaard! hoe hebt gy die niet gesnoeit Van wilde loten, en van leevenloose ranken;

Wat hebt gy niet gedaan, tot dienst van uwen Heer, Met tong en pen! om zyn hervormde waarheitsleer In 't diepst van 't gemoed en van de ziel te planten!

Maar wat bestaa ik hier een Man, van al de wereld Byna, gehaat, vervolgt, beschimpt en uitgejaagt Te pryzen: wiens gedrag slechts weinig' heeft behaagt, Verdiend die, na zyn dood, met lof te zyn bepeereld,

Nu Godt hem onvoorsiens het leeven heeft geknott,

Nu hy hem als een scbim, door 's doods onsoenbaar lot Onse oogen heeft ontrukt; blyft die noch in gedachten;

Is zulk een, die by 't volk voor d' hoogste dwarspaal ging, Die elk hield of hij slechts zyn eigen waan aanhing.

Noch echter voor wat groots, een dienstknecht Godts nut te achten.

Jaa: want schoon niemant leeft ontslaakt van alle zonden, Dat elk zyn boesemquaad gewortelt heeft in 't hert;

Noch geen van 't menschdom ooit op d' aard' zoo heilig wert Dat hy van alle feil geheelijk zy ontbonden:

Scheen echter Koelman hier of hy een Engel was: