is toegevoegd aan je favorieten.

Jacobus Koelman

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I

„Uitlegging op »le >1 edailje, of Penning, gemaakt ter eeren van den Nederlandschen Apostel, en Hoogverligten Propheet, Jacobus Koelman, gewezene Predikant te Sluys in Vlaanderen, en nu Leraar en Opperste Leydsman van een deel fijne Broeders en Zusters van zijn Ordre.

j)e eerste zijde vertoond den Predikant, Jacobus Koelman, in sijn ordinaire gewaat, zittende op een Esel. die te samen geset, of bestaande is, uyt een meenigte van menschentronies , of aangesigten, met welke aangezigten te kennen werd gegeven, dat dien Eesel een gemeente, of meenigte van menschen beteekend. Dese dan , worden dan van haren Heer-Oom, of Tugtmeester, bereeden en beheerscht, die haer de spooren geeft, en met den Toom, dien hij in sijn slinker hand heett, sodanig wend, keerd, bestierd, en breijdeld, als hij zelfs wil. Agter op den Eesel siet men een schabberak, waarop staat „Imperium Eoclesiasticum , „ Kerkelijke Heerschappije ", en in sijn regterhand heelt hij een standaard , waar in de Duyvel, tot een banier of veld-teeken, vertoond en verbeeld staat. Waar mede te kennen word gegeven, dat het voorsz berijden, overheerschen en breydelen der menschen na sijn sin, eigentlijk en voornamelijk geschied, met de selve door den Duyvel te verschrikken, en door de kerkelijke Heerschappije te drukken, en de selve sodoende, met en netiens de vreede en gerustheyd des gemoeds, te gelijk van hare Christelijke Vrijheid te berooven. Van desen Bullebak , en van dese Duyvel-vrese, is de voorsz Koelman (gelijk blijkt bij sijn schrijven en woelen tegen l)r. Bekker) een seer driftig voorstander, gelijk mede van het gepretenteerde kerkelijke Regt, of van de kerkelijke Magt en Heerschappije, die «Ie kerkelijke sig aanmatigen; om welke te verdeedigen hij veele en verscheydene Boeken, of schandschriften het uytgegeven , opgevuld met een meenigte van scheldwoorden en lasteringen tegen 'le Hooge en lage Overheeden deser Landen. Aan de ïoom, Schabberak en Standaard, siet men een deel bellen, beteekenende dat den Buy ter, en de geene die haar op sulk een wijs laten berijden, gekker te hoop zijn. Uyt de mond des Ruyters komt een straal van lugt, of adem , waarin men leest (als uyt syn mond komende) het woord „Diabolus", „ de Duyvel". Verbeeldende sulks, dat hij een Predikatie, of aanspraak , tot den volke doet, en dat de Duyvel (die bij hem en sulk Volk, de Alpha en Omega is) als met het eerste woord, of begin van sijn reden, te pas moet komen. Uyt de mond des Eesels (namelijk de Gemeente,