is toegevoegd aan je favorieten.

Jacobus Koelman

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Hieruit, blijkt", vervolgt I)r. Knuttel, „dat Walten wel degelijk niet zoozeer Koelman, maar heel de menigte van Bekker bestrijdende predikanten op het oog had, en Koelman is daar gekosen, — pars pro toto — omdat deze een zeer bekende persoonlykheid was, die zich ook in den strijd tegen Bekker gemengd had".

Eindelijk dient nog vermeld te worden, dat de eer van het ontwerpen dezer medaille VValten ook niet alleen toekomt. Hij schynt een penning, naar aanleiding van het herroeper van liet edikt van Nantes geslagen, eenigzins gewijzigd te hebben. Dit verklaart ook den vorm der Kerk, die eigenlijk de Sorbonne voorstelt. De achterzyde bleef geheel gelijk , de voorzyde werd gewijzigd.')

■) In het stedelijk archief van Alkmaar bevindt zich ook eene afbeelding dezer medaille, met eene daarbij behoorende verklaring Het boekje, waarin dit alles voorkomt, is van de hand van den lieer C. van Herck, conrector '1/08 17*18, die een zekeren C. fteursen tot zegsman had. Denkelijk heeft laatstgenoemde zijne kennis uit VValten's pamflet vDen triumpheerenden Duyvel/< geput, aan gezien in deze uitlegging ook geen namen voorkomen.

Bovengenoemd boekje werd mij in bruikleen afgestaan door den welwillenden gemeente archivaris, den heer C. W. Bruinvis.