is toegevoegd aan je favorieten.

Het land mijner vaderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoevele tienduizenden, de duizenden verdubbeld, zijn, uit Barbarije en Tunis, uit Tripoli en Algiers, maar meest uit de Delta, langs dezen weg getogen; op kameelen en paarden; in hodah's en te \oet, \an leeftoclit en koopwaren rijkelijk voorzien, of arm. en zelfs aan het noodigste tot onderhoud behoeftig; maar allen, één valsche roepstem gehoorzaam, met één doel! Immers: Om, op den bepaalden tijd, en aangegeven wijze, den rondgang te volbrengen om den K a a b a h, den eeuwen ouden tempel te Mekka, en den h aj a r u'1a s w a d, den „Zwarten Steen" te kussen, en zoo loon bij God te hebben ten eeuwigen leven '). Hoe talloos velen zijn, in den loop der eeuwen, op dezen weg der woestijn aan ziekte bezweken, of van gebrek of door geweld omgekomen, hun onbegraven lichamen tot

Volgens Mohammedaansche logende, is de Kaabali oorspronkelijk door Adam gebouwd, naar de gelijkenis, die hij daarvan in den hemel gezien had (vgl. Exodus 25 :40): van steenen der vijf heilige bergen (Sinai, al-Judi, Hira, den Olijfbergen Libanon); daarin geholpen door 10,000 engelen. Dat „Heilige Huis" werd in den Zondvloed verwoest, doch werd herbouwd, op het oude fondament, door Abraham, die daarbij geholpen werd door Ismael, toen, met Hagar, woonachtig in Mekka. Daar er een bijzondere steen noodig was voor een der hoeken van het gebouw, gaf de engel Gabriël dien aan Ismael. Deze steen, uit het paradijs afkomstig, zal toen wit geweest zijn als melk, doch is zwart geworden van wege de zonden dergenen, die hem aanraakten. De „Zwarte Steen (ongeveer 22 bij 20 centm. groot) bevindt zich thans in den hoek van den Z. O. muur des gebouws, 7 voet van den grond, en is glad gepolijst door de kussen der „geloovigen."

Volgens de overlevering, kwam de Kaabah, die herhaaldelijk verwoest doch steeds weer opgebouwd werd, eindelijk in handen van afgodendienaars; en op een der pilaren moet zelfs een afbeelding geweest zijn van Maria met het Kmdeke Jezus. •Tijdens Mohammed's grootvader, Abd al Muttaüb, bewaarder van de Kaabah was. werd het gebouw afgebroken en daarna herbouwd; en naar Mohammed's aanwijzing werd de „Zwarte Steen", een aeroliet, van zeer oude tijden in de Kaabah bewaard, in den muur geplaatst. Het tegenwoordig gebouw, 12 Meter lang, 10 M. breed en 15 M. hoog, binnen een ommuurde ruimte van 190X127 Meter, de „Moskee van tien Haram" vormende, dateert van 1627. In het 8ste jaar van de Hegira werden de afgodsbeelden, die zich toen nog in de Kaabah bevonden, daaruit door Mohammed verwijderd; doch bij wijze van compromis behield hij, in zijn stelsel, de verplichting voor de „geloovigen" 0111, naar oud gebruik, de Kaabah, ten minste éénmaal in het leven, te vereeren door rondgang enz., volgens de „Openbaringen", door hem daartoe ontvangen. \ oor Jeruzalem, waarheen zijn volgelingen zich eerst moesten richten in hun gebeden, kwam nu Mekka in de plaats, en de Kaabah werd Mohammed's „heilige der heiligen". En dus werd een plaats gelaten in het Mohammedanisme, dat vóór alle dingen monotheïstisch bij uitnemendheid beweert te zijn, voor afgoderij van de grofste soort; gelijk, feitelijk, geheel het Mohammedaansche stelsel niet anders is dan afgoderij, in den naam van Allah. Doch de „Allah" van Mohammed is zelf een ■ifgod, — niet de Eenige, Eeuwige God der Heilige Schrift.