is toegevoegd aan je favorieten.

Het land mijner vaderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

valiezen, pakken, zakken, hoedendoozen, manden, shawls, wandelstokken, parapluies, veldstoelen, camera's, de badkuip (waarzonder sommigen, Britten, nooit op reis kunnen gaan) en wat er verder, tegenwoordig, tot de reisbenoodigdheden van „touristen" gerekend moet worden; en hij bezorgt „zijn menschen" in een hotel, — voornaam of wat minder kostbaar, naar hun verlangen. Hij spreekt, behalve de taal des lands en Engelsch, verscheidene Europeesche talen, zoodat hij, doorgaans, een ieder in zijn eigen sprake te woord staat. Schoon nu juist niet geheel onbereisd, meende ik toch niet beter te kunnen doep, dan mij nabij hem te houden, die, der bende ten spijt, ook op mijn, weinige, bagage beslag legde, en door wiens goede zorg ik straks logies vond in het „ Grand New Ho/cl".

Daar het hier, in het midden van het seizoen, overvol was, kreeg ik wel een, naar de eischen des tijds, goed ingerichte kamer, maar die klein was en geen uitzicht had dan, een weinig, op een achterplaats. Schier niets deed hier aan Cairo denken; maar ik kon mij verbeelden, gelogeerd te zijn in een goed hotel, in Engeland. Beneden echter, in de ruime, luchtige vestibule, waar, den ganschen dag, en inzonderheid tegen den avond, tal van gasten, meestal Engelschen en Amerikanen, gemakkelijk gezeten waren, of in groepjes stonden te keuvelen, trachtten onderscheidene Inlandsche venters hun Oostersche snuisterijen aan den man te brengen, en vertoonde een, vrij onbeschaamd uitziende, Egyptische dansmeid haar kunsten. In de groote eetzaal ging het, bij diner en souper, met geheel Europeesche bediening, vrij stijf toe, en men kon daar reizigers ontmoeten van bijna ieder deel (leraarde. Niet naar Cairo gekomen om „voornaam , op Westersche wijze, te logeeren, maar om zooveel mogelijk van de stad en haar Oostersche bevolking te zien, nam ik tien volgenden dag mijn intrek in het „Hotel-Khedirial", waar ik «en groote kamer kreeg, met een vrij uitzicht op een ruim, Oosterschwoelig, plein, in de onmiddellijke nabijheid van het Arabisch gedeelte der stad. ') Ik ben hier goed gelogeerd geweest. Bediening en tafel

') De hotels 111 Cairo zijn duur. In „Skepheards", de „Gtand Nca>", en dergelijke betaalt men, gedurende liet „seizoen", ongeveer 10 gulden per etmaal, en in hotels gelijk dl- „Khedhiar omtrent /7,— natuurlijk buiten wijn enz., en onverschillig of men aan de maaltijden al dan niet deel neemt. Door hotel-coupons bij Cook te nemen, wordt iets bespaard. Touristen in Egypte moeten vooral goed voorzien zijn van reisgeld.