is toegevoegd aan je favorieten.

Het land mijner vaderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

citadel van water te voorzien, en naar hem de Josef's (Yusuf)-put geheeten, was, tot nog voor weinige jaren, in gebruik. Hoe zeer is er binnen deze muren gefestijnd en gemoord, geheerscht en geleden, geïntrigeerd en gewanhoopt, in den bijna onafgebroken kamp om het bezit van Cairo en de heerschappij over Egvpte, en de bladzijden harer geschiedenis zijn vaak beschreven in bloed. Haar vroegere paleizen en gebouwen, voor zoover zij niet verwoest zijn, worden nu gebruikt als kazernen, magazijnen, arsenaal, hospitaal enz. Er zijn verschillende moskeen, van welke die van M ohammed N a s r, in 1318 gebouwd, thans als militaire gevangenis dienst doet, en de Gamia Mohammed Ali de prachtigste is. Met den bouw dezer moskee, naar het model der Avia Sofia, te Konstantinopel, werd door Mehemet Ali een aanvang gemaakt, naar men zegt, om rust te vinden voor zijn ziel, wegens het vermoorden der Mameluken; doch zij werd eerst na zijn dood voltooid, door zijn opvolger, Said. De kolommen zijn gebouwd van Beni Suef-alabast, waarmede ook de muren kwistig belegd zijn; waarom de moskee den naam draagt van „Alabaster Moskee . Mehemet Ali ligt in haar begraven, onder een sierlijke tombe. De moskee, met haar bijzonder slanke minarets, is reeds op een afstand van Cairo zichtbaar, en de toegang, voor vreemdelingen, is vrij, tegen betaling van een geringe backsheesh.

Het uitzicht van het terras nabij de moskee is, vooral tegen den avond, als het licht der ter kimme neigende zon, in steeds wisselende, zachte kleuren, de stad en haar woestijn-omgeving verlicht, betooverend schoon. Cairo ligt aan uw voeten uitgespreid; naar het Westen begrensd door de Nijl, uit welke, bij het paleis van den Khedive, het Ismailia-kanaal, dat, langs het oude Bubastis en het land Gosen stroomende, zoowel Ismailia en Port-Said als Suez van versch water voorziet, en, feitelijk, Cairo met de Middellandsche Zee en den Indischen Oceaan in verbinding stelt, zijn loop begint. Een ander kanaal, E1 - K h a 1 i g, doorsnijdt de stad, in haar geheele lengte, van het Zuiden naar het Noorden. Aan de overzijde van de Nijl, naar het Zuidwesten, rust het oog op de Pyramiden van Ghizeh; reuzen-bakens aan het strand der Zandzee van Egypte, die zich naar het Zuiden en Oosten uitstrekt, en aan den verren horizon een geheel schijnt te vormen met het donker blauwe uitspansel, door geen wolkje bedekt. Schoon vertoont zich van hier