is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land mijner vaderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kleedingstukken, reukwerken, zijden- en katoenen stoffen; boekenbazaars; de Turksche-, Syrische- en Perzische bazaars, waar goederen uit die landen te koop zijn, enz., enz., enz. De bazaarstraten zijn meestal nauw, en met matten of kleeden overdekt, wat ze ietwat stofvrij moet houden en koel. De eigenlijke winkels bestaan doorgaans uit een vierkante ruimte, een voet of 6 hoog en 3 of 4 voet wijd; met den vloer van 2 tot 3 voet hoog boven de straat, en naar deze vooruitstekende, een steenen zitplaats, m u s t a b a h, vormende, voor den winkelier, 's Avonds wordt de winkel met luiken, die meestal een woord uit den Koran of dergelijke tot opschrift hebben, gesloten; en gedurende den dag, als de koopman zich verwijdert, met een net, of ook wel open gelaten, onder toezicht van de buren. De vertrekken boven de winkels zijn bewoond door particulieren. Behalve de winkels zijn er de werkplaatsen aan de straat, waar allerlei voorwerpen, schoenen, kammen, zeven, koper- en ijzerwerk, kleinoodiën, kleeren enz. gemaakt of versteld en verkocht worden; en tal van café's en Oostersche restauraties, ook wel van de geringste soort.

Het koopen en verkoopen, zelfs van een kleinigheid, neemt meestal veel tijd weg, daar de winkelier of koopman een prijs vraagt ver boven de waarde van het goed, en de kooper begint met een bod beneden de waarde; en er zoo, onder veel geschreeuw en beweging, geloofd en gedongen moet worden, tot men het eindelijk over den prijs eens is. Bij eenigen belangrijken inkoop, zet de klant zich, op Oostersche wijze, met de beenen onder het lijf gekruist, op de mustabah, waar hem een pijp en koffie wordt aangeboden; en dan begint het overvragen en afdingen, van weerszijden met blijkbaar genot. Gekochte goederen worden niet thuis bezorgd, maar de kooper heeft ze mede te nemen, wat, gewoonlijk, een bediende of een ezel, of misschien een kameel noodig maakt; en er wordt geen crediet verleend, maar het gekochte moet contant betaald worden. Dit laatste vereischt, bij de groote verscheidenheid van de in omloop zijnde Oostersche en Westersche munt, nog al dikwijls de tusschenkomst van den naastbij zijnden, doorgaans Joodschen, wisselaar, bij wien alle geldstukken, uit ieder land, in Egyptische munt kunnen worden omgezet.

Men kan in de Bazaars echte Oostersche waren te koop krijgen; echte attar van rozen, bijna tegen goud opgewogen; echt Cairo'sch